لغات مشابه
loader : خشاب , بارکننده

loading : بارکنش , بارگيري

loading bill : بارنامه

loaf : ولگردي کردن , کله قند , تکه

loafer : بيکاره

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: