لغات مشابه
losses : ضايعات

lossy : پر اتلاف

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: