لغات مشابه
lovers : عشاق

lovesick : بيمار عشق , شيدا

loving : مشتاق , محبت آميز , عاشقانه

loving cup : پياله بزرگى که در مهمانى ها بدست ميدهند،پياله گشت

loving kindness : لطف وعنايت

lovingly : مشتاقانه

lovingness : دوستدارى

low : دون همت , دون , پست , پايين

low activity : کامپيوتر : فعاليت پايين

low air pressure : علوم مهندسى : فشار هواى کم

low angle fire : علوم نظامى : تير کشيده

low beam : چراغ نور پايين جلو اتومبيل

low bids : علوم نظامى : مناقصه

low blood pressure : (طب )فشار خون کم يا پايين

low blow : ورزش : ضربه بوکس خطا به پايين تر از کمر

low board : ورزش : سکوى يک مترى شيرجه

low born : فرومايه ،بد گهر،بداصل ،پست

low bred : بى تربيت ،پست

low browed : کوته جبين ،پايين افتاده ،داراى سردر کوتاه ،دلتنگ

low cloud : علوم هوايى : ابرهاى کم ارتفاع

low comedv : کمداى که موضوع ان لودگى و مسخرگى باشد

low comedy : نمايشنامه مضحکى که از زندگى مردم طبقه سوم اقتباس شده

low current : علوم مهندسى : جريان ضعيف

low density polyethylene : شيمى : پلى اتيلن با چگالى کم

low dutch : زبان شمال المان و هلندى

low dwon : خوار وخفيف ،بى ابرو،بى شرف ،بيشرمانه ،حقايق امر،اصل حقيقت ،سقوط

low energy power circuit : علوم مهندسى : مدار قدرت جريان ضعيف

low field : علوم مهندسى : ميدان ضعيف

low frequency cable : علوم مهندسى : کابل فرکانس پايين

low gear : دنده کندکن

low heat cement : عمران : سيمان کم حرارت

low impedance input : علوم مهندسى : ورودى اوليه با امپدانس کم

low income : کارگر نشين

low key : باشدت کم ،(در مورد صدا )داراى صداى گرفته

low land : زمين پست ،پستى زمين

low lander : ساحل نشين ،ساکن نواحى پست

low latitudes : نواحى نزديک خط استوا

low level format : کامپيوتر : فرمت سطح پايين

low level keying : علوم نظامى : استفاده از ولتاژ کم در مدارها و دستگاهها

low level languages : کامپيوتر : زبانهاى سطح پايين

low level modulation : تلفيق سطح پايين

low level programming language : کامپيوتر : زبان برنامه نويسى سطح پايين

low level task : تکليف سطح پايين

low lived : داراى زندگى پست

low low : اهسته اهسته ،حرکت يواشترازمعمول براى عادت کردن به حمل بار سنگين

low marginal propensity to cunsume : قانون ـ فقه : تمايل ارام به مصرف

low mass : عشاى ربانى ساده( بدون موسيقى وسراينده)

low mid wing : علوم هوايى : بالى که در ارتفاع يک سوم بدنه قرارگرفته

low minded : کوته فکر،کوته نظر،داراى فکر بد وپست

low neck : (درمورد لباس زنان )يقه باز،دکولته

low order bit : کامپيوتر : بيت مرتبه پايين

low order digit : رقم پايين رتبه

low pass filter : صافى پايين گذر

low pitched : بم ،کم مايه ،کم دانگ

low pressure : فشار خفيف , سهل العبور

low priced : ارزان ،کم بها

low ranked : کم منزلت

low relief : معمارى : نقش نيم برجسته

low res graphics : کامپيوتر : گرافيک با وضوح پايين

low spin : شيمى : کم اسپين

low spirited : داراى روحيه بد،گرفته ،کدر،افسرده ،دل مرده ،دلتنگ

low standard : کم عيار

low sunday : اولين يکشنبه بعد از عيد پاک

low test : (در مورد بنزين )داراى خاصيت فرارى)farraari( ،اندک

low tide : کمترين حد

low tide or water : (تراز اب در )جزر کامل ،گاه فروکش اب

low vacuum : علوم هوايى : خلاء کم

low voltage release : الکترونيک : فيوز يکطرفه

low water mark : نشان جزر کامل ،منتهاى بدى اوضاع

low wing : علوم هوايى : بال پايين

low yield : بازرگانى : بازده کم

low capacitance cable : علوم مهندسى : کابل با ظرفيت کم

low cycle fatigue : علوم هوايى : خستگى ناشى از لرزشهايى با فرکانس کم ناشى از تغيير سرعت دوران دستگاه

low down : خوار،بى ابرو

low feild mobility : علوم مهندسى : قابليت تحرک ميدان ضعيف

low frequency amplifier : علوم مهندسى : تقويت کننده فرکانس پايين

low frequency characteristic : علوم مهندسى : مقدار مشخصه فرکانس پايين

low frequency choke : علوم مهندسى : پيچک فرکانس پايين

low frequency compensation : الکترونيک : تقويت بسامد کم

low frequency current : علوم مهندسى : جريان فرکانس پايين

low frequency current gain : علوم مهندسى : تقويت جريان فرکانس پايين

low frequency engineering : علوم مهندسى : تکنيک فرکانس پايين

low frequency filter : علوم مهندسى : صافى فرکانس پايين

low frequency furnace : علوم مهندسى : کوره فرکانس پايين

low frequency generator : علوم مهندسى : مولد فرکانس پايين

low frequency induction channel furnace : علوم مهندسى : کوره ناودانى القايى فرکانس پايين

low frequency induction heater : علوم مهندسى : گرمکن القايى فرکانس پايين

low frequency padder : الکترونيک : خازن تنظيم بسامد کم

low frequency range : علوم مهندسى : حيطه فرکانس پايين

low frequency source : علوم مهندسى : منبع فرکانس پايين

low frequency transformer : علوم مهندسى : ترانسفورماتور فرکانس پايين

low frequency valve : علوم مهندسى : لامپ فرکانس پايين

low gap semiconductor : علوم مهندسى : نيمه هادى با فاصله انرژى کوچک

low grade defective : روانشناسى : عقب مانده ذهنى تراز پايين

low heat value : علوم مهندسى : مقدار حرارتى پايين

low level circuit : علوم مهندسى : مدار با سيگنال کوچک

low level current gain : علوم مهندسى : تقويت جريان در سطح پايين

low level injection : علوم مهندسى : تزريق کم

low level injection efficiency : علوم مهندسى : ضريب بهره تزريق در سطح پايين

low level signal : علوم مهندسى : سيگنال ضعيف

low level switch : علوم مهندسى : کليد جريانهاى ضعيف

low load adjustment : علوم مهندسى : تنظيم تعادل بارکم

low los : علوم مهندسى : تلف کم

low loss cable : علوم مهندسى : کابل با تلفات کم

low loss capacitor : علوم مهندسى : خازن با تلفات دى الکتريک کم

low loss ceramics : علوم مهندسى : سراميک با تلفات دى الکتريکى کم

low loss coil : علوم مهندسى : بوبين با تلفات کم

low loss construction : الکترونيک : ساختمان کم تلفات

low necked : دکلته

low pass : علوم مهندسى : پايين گذر

low pass acoustical filter : علوم مهندسى : صافى پايين گذر صوتى

low pass amplifier : علوم مهندسى : تقويت کننده پايين گذر

low potential system : الکترونيک : دستگاه کم فشار

low power microphone : علوم مهندسى : ميکروفن با قدرت خروجى کم

low power stage : علوم مهندسى : طبقه کم قدرت

low pressure boiler : علوم مهندسى : ديگ فشار ضعيف

low pressure casing : علوم مهندسى : محفظه ى فشار ضعيف

low pressure discharge : علوم مهندسى : تخليه ى فشار ضعيف

low pressure lamp : علوم مهندسى : لامپ فشار ضعيف

low pressure mercury lamp : علوم مهندسى : لامپ فشار ضعيف جيوه اى

low pressure plasma : علوم مهندسى : پلاسماى فشار ضعيف

low pressure turbine : علوم مهندسى : توربين فشار ضعيف

low quality : نا مرغوب

low resistance winding : علوم مهندسى : سيم پيچى کم اهم

low resistivity : علوم مهندسى : مقاومت مخصوص کم

low resistor : علوم مهندسى : مقاومت کم اهم

low speed : علوم مهندسى : اهسته

low speed aerodynamics : علوم هوايى : ايروديناميک سرعت کم

low spiroted : افسرده ،دلتنگ

low status : روانشناسى : دون پايه

low supercharger gear : علوم هوايى : دور کم سوپرشارژر در موتورهاى پيستونى که معمولا بصورت اتوماتيک توسط يک فشارسنج کنترل ميشود

low temperature : علوم مهندسى : درجه حرارت پايين

low tension battery : الکترونيک : باترى فشار ضعيف راديو

low tension magneto : الکترونيک : مگنت کم فشار

low tension winding : الکترونيک : سيم پيچ فشار ضعيف

low time constant : علوم مهندسى : ثابت زمانى کوچک

low voltage : علوم مهندسى : فشار ضعيف

low voltage arc : علوم مهندسى : قوس نورى فشار ضعيف

low voltage current : علوم مهندسى : جريان فشار ضعيف

low voltage distribution : علوم مهندسى : پخش فشار ضعيف

low voltage fuse : علوم مهندسى : فيوز فشار ضعيف

low voltage heating : علوم مهندسى : گرمايش فشار ضعيف

low voltage installation : علوم مهندسى : تاسيسات فشار ضعيف

low voltage insulator : علوم مهندسى : ايزولاتور فشار ضعيف

low voltage line : علوم مهندسى : خط فشار ضعيف

low voltage network : علوم مهندسى : شبکه ى فشار ضعيف

low voltage power station : علوم مهندسى : نيروگاه فشار ضعيف

low voltage regulating transformer : علوم مهندسى : ترانسفورماتور تنظيم فشار ضعيف

low voltage relay : علوم مهندسى : رله فشار ضعيف

low voltage side : علوم مهندسى : سمت فشار ضعيف

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری