لغات مشابه
lovesick : بيمار عشق , شيدا

loving : مشتاق , محبت آميز , عاشقانه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: