معنی low ranked

low ranked
کم منزلت
کلمات مشابه

low relief : معمارى : نقش نيم برجسته

low res graphics : کامپيوتر : گرافيک با وضوح پايين

low spin : شيمى : کم اسپين

low spirited : داراى روحيه بد،گرفته ،کدر،افسرده ،دل مرده ،دلتنگ

low standard : کم عيار

low sunday : اولين يکشنبه بعد از عيد پاک

low test : (در مورد بنزين )داراى خاصيت فرارى)farraari( ،اندک

low tide : کمترين حد

low tide or water : (تراز اب در )جزر کامل ،گاه فروکش اب

low vacuum : علوم هوايى : خلاء کم

low voltage release : الکترونيک : فيوز يکطرفه

low water mark : نشان جزر کامل ،منتهاى بدى اوضاع

low wing : علوم هوايى : بال پايين

low yield : بازرگانى : بازده کم

low capacitance cable : علوم مهندسى : کابل با ظرفيت کم

low cycle fatigue : علوم هوايى : خستگى ناشى از لرزشهايى با فرکانس کم ناشى از تغيير سرعت دوران دستگاه

low down : خوار،بى ابرو

low feild mobility : علوم مهندسى : قابليت تحرک ميدان ضعيف

low frequency amplifier : علوم مهندسى : تقويت کننده فرکانس پايين

low frequency characteristic : علوم مهندسى : مقدار مشخصه فرکانس پايين

low frequency choke : علوم مهندسى : پيچک فرکانس پايين

low frequency compensation : الکترونيک : تقويت بسامد کم

low frequency current : علوم مهندسى : جريان فرکانس پايين

low frequency current gain : علوم مهندسى : تقويت جريان فرکانس پايين

low frequency engineering : علوم مهندسى : تکنيک فرکانس پايين

low frequency filter : علوم مهندسى : صافى فرکانس پايين

low frequency furnace : علوم مهندسى : کوره فرکانس پايين

low frequency generator : علوم مهندسى : مولد فرکانس پايين

low frequency induction channel furnace : علوم مهندسى : کوره ناودانى القايى فرکانس پايين

low frequency induction heater : علوم مهندسى : گرمکن القايى فرکانس پايين

low frequency padder : الکترونيک : خازن تنظيم بسامد کم

low frequency range : علوم مهندسى : حيطه فرکانس پايين

low frequency source : علوم مهندسى : منبع فرکانس پايين

low frequency transformer : علوم مهندسى : ترانسفورماتور فرکانس پايين

low frequency valve : علوم مهندسى : لامپ فرکانس پايين

low gap semiconductor : علوم مهندسى : نيمه هادى با فاصله انرژى کوچک

low grade defective : روانشناسى : عقب مانده ذهنى تراز پايين

low heat value : علوم مهندسى : مقدار حرارتى پايين

low level circuit : علوم مهندسى : مدار با سيگنال کوچک

low level current gain : علوم مهندسى : تقويت جريان در سطح پايين

low level injection : علوم مهندسى : تزريق کم

low level injection efficiency : علوم مهندسى : ضريب بهره تزريق در سطح پايين

low level signal : علوم مهندسى : سيگنال ضعيف

low level switch : علوم مهندسى : کليد جريانهاى ضعيف

low load adjustment : علوم مهندسى : تنظيم تعادل بارکم

low los : علوم مهندسى : تلف کم

low loss cable : علوم مهندسى : کابل با تلفات کم

low loss capacitor : علوم مهندسى : خازن با تلفات دى الکتريک کم

low loss ceramics : علوم مهندسى : سراميک با تلفات دى الکتريکى کم

low loss coil : علوم مهندسى : بوبين با تلفات کم

low loss construction : الکترونيک : ساختمان کم تلفات

low necked : دکلته

low pass : علوم مهندسى : پايين گذر

low pass acoustical filter : علوم مهندسى : صافى پايين گذر صوتى

low pass amplifier : علوم مهندسى : تقويت کننده پايين گذر

low potential system : الکترونيک : دستگاه کم فشار

low power microphone : علوم مهندسى : ميکروفن با قدرت خروجى کم

low power stage : علوم مهندسى : طبقه کم قدرت

low pressure boiler : علوم مهندسى : ديگ فشار ضعيف

low pressure casing : علوم مهندسى : محفظه ى فشار ضعيف

low pressure discharge : علوم مهندسى : تخليه ى فشار ضعيف

low pressure lamp : علوم مهندسى : لامپ فشار ضعيف

low pressure mercury lamp : علوم مهندسى : لامپ فشار ضعيف جيوه اى

low pressure plasma : علوم مهندسى : پلاسماى فشار ضعيف

low pressure turbine : علوم مهندسى : توربين فشار ضعيف

low quality : نا مرغوب

low resistance winding : علوم مهندسى : سيم پيچى کم اهم

low resistivity : علوم مهندسى : مقاومت مخصوص کم

low resistor : علوم مهندسى : مقاومت کم اهم

low speed : علوم مهندسى : اهسته

low speed aerodynamics : علوم هوايى : ايروديناميک سرعت کم

low spiroted : افسرده ،دلتنگ

low status : روانشناسى : دون پايه

low supercharger gear : علوم هوايى : دور کم سوپرشارژر در موتورهاى پيستونى که معمولا بصورت اتوماتيک توسط يک فشارسنج کنترل ميشود

low temperature : علوم مهندسى : درجه حرارت پايين

low tension battery : الکترونيک : باترى فشار ضعيف راديو

low tension magneto : الکترونيک : مگنت کم فشار

low tension winding : الکترونيک : سيم پيچ فشار ضعيف

low time constant : علوم مهندسى : ثابت زمانى کوچک

low voltage : علوم مهندسى : فشار ضعيف

low voltage arc : علوم مهندسى : قوس نورى فشار ضعيف

low voltage current : علوم مهندسى : جريان فشار ضعيف

low voltage distribution : علوم مهندسى : پخش فشار ضعيف

low voltage fuse : علوم مهندسى : فيوز فشار ضعيف

low voltage heating : علوم مهندسى : گرمايش فشار ضعيف

low voltage installation : علوم مهندسى : تاسيسات فشار ضعيف

low voltage insulator : علوم مهندسى : ايزولاتور فشار ضعيف

low voltage line : علوم مهندسى : خط فشار ضعيف

low voltage network : علوم مهندسى : شبکه ى فشار ضعيف

low voltage power station : علوم مهندسى : نيروگاه فشار ضعيف

low voltage regulating transformer : علوم مهندسى : ترانسفورماتور تنظيم فشار ضعيف

low voltage relay : علوم مهندسى : رله فشار ضعيف

low voltage side : علوم مهندسى : سمت فشار ضعيف

low voltage supply : علوم مهندسى : منبع فشار ضعيف

low voltage supply system : علوم مهندسى : سيستم تغذيه فشار ضعيف

low voltage switch : علوم مهندسى : کليد فشار ضعيف

low voltage transformer : علوم مهندسى : ترانسفورماتور فشار ضعيف

low voltage voltmeter : علوم مهندسى : ولتمتر فشار ضعيف

low voltage winding : علوم مهندسى : سيم پيچى فشار ضعيف

low voltage wiring : علوم مهندسى : سيم کشى فشار ضعيف

معنی low ranked به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی