لغات مشابه
low latitudes : نواحى نزديک خط استوا

low level format : کامپيوتر : فرمت سطح پايين

low level keying : علوم نظامى : استفاده از ولتاژ کم در مدارها و دستگاهها

low level languages : کامپيوتر : زبانهاى سطح پايين

low level modulation : تلفيق سطح پايين

low level programming language : کامپيوتر : زبان برنامه نويسى سطح پايين

low level task : تکليف سطح پايين

low lived : داراى زندگى پست

low low : اهسته اهسته ،حرکت يواشترازمعمول براى عادت کردن به حمل بار سنگين

low marginal propensity to cunsume : قانون ـ فقه : تمايل ارام به مصرف

low mass : عشاى ربانى ساده( بدون موسيقى وسراينده)

low mid wing : علوم هوايى : بالى که در ارتفاع يک سوم بدنه قرارگرفته

low minded : کوته فکر،کوته نظر،داراى فکر بد وپست

low neck : (درمورد لباس زنان )يقه باز،دکولته

low order bit : کامپيوتر : بيت مرتبه پايين

low order digit : رقم پايين رتبه

low pass filter : صافى پايين گذر

low pitched : بم ،کم مايه ،کم دانگ

low pressure : فشار خفيف , سهل العبور

low priced : ارزان ،کم بها

low ranked : کم منزلت

low relief : معمارى : نقش نيم برجسته

low res graphics : کامپيوتر : گرافيک با وضوح پايين

low spin : شيمى : کم اسپين

low spirited : داراى روحيه بد،گرفته ،کدر،افسرده ،دل مرده ،دلتنگ

low standard : کم عيار

low sunday : اولين يکشنبه بعد از عيد پاک

low test : (در مورد بنزين )داراى خاصيت فرارى)farraari( ،اندک

low tide : کمترين حد

low tide or water : (تراز اب در )جزر کامل ،گاه فروکش اب

low vacuum : علوم هوايى : خلاء کم

low voltage release : الکترونيک : فيوز يکطرفه

low water mark : نشان جزر کامل ،منتهاى بدى اوضاع

low wing : علوم هوايى : بال پايين

low yield : بازرگانى : بازده کم

low capacitance cable : علوم مهندسى : کابل با ظرفيت کم

low cycle fatigue : علوم هوايى : خستگى ناشى از لرزشهايى با فرکانس کم ناشى از تغيير سرعت دوران دستگاه

low down : خوار،بى ابرو

low feild mobility : علوم مهندسى : قابليت تحرک ميدان ضعيف

low frequency amplifier : علوم مهندسى : تقويت کننده فرکانس پايين

low frequency characteristic : علوم مهندسى : مقدار مشخصه فرکانس پايين

low frequency choke : علوم مهندسى : پيچک فرکانس پايين

low frequency compensation : الکترونيک : تقويت بسامد کم

low frequency current : علوم مهندسى : جريان فرکانس پايين

low frequency current gain : علوم مهندسى : تقويت جريان فرکانس پايين

low frequency engineering : علوم مهندسى : تکنيک فرکانس پايين

low frequency filter : علوم مهندسى : صافى فرکانس پايين

low frequency furnace : علوم مهندسى : کوره فرکانس پايين

low frequency generator : علوم مهندسى : مولد فرکانس پايين

low frequency induction channel furnace : علوم مهندسى : کوره ناودانى القايى فرکانس پايين

low frequency induction heater : علوم مهندسى : گرمکن القايى فرکانس پايين

low frequency padder : الکترونيک : خازن تنظيم بسامد کم

low frequency range : علوم مهندسى : حيطه فرکانس پايين

low frequency source : علوم مهندسى : منبع فرکانس پايين

low frequency transformer : علوم مهندسى : ترانسفورماتور فرکانس پايين

low frequency valve : علوم مهندسى : لامپ فرکانس پايين

low gap semiconductor : علوم مهندسى : نيمه هادى با فاصله انرژى کوچک

low grade defective : روانشناسى : عقب مانده ذهنى تراز پايين

low heat value : علوم مهندسى : مقدار حرارتى پايين

low level circuit : علوم مهندسى : مدار با سيگنال کوچک

low level current gain : علوم مهندسى : تقويت جريان در سطح پايين

low level injection : علوم مهندسى : تزريق کم

low level injection efficiency : علوم مهندسى : ضريب بهره تزريق در سطح پايين

low level signal : علوم مهندسى : سيگنال ضعيف

low level switch : علوم مهندسى : کليد جريانهاى ضعيف

low load adjustment : علوم مهندسى : تنظيم تعادل بارکم

low los : علوم مهندسى : تلف کم

low loss cable : علوم مهندسى : کابل با تلفات کم

low loss capacitor : علوم مهندسى : خازن با تلفات دى الکتريک کم

low loss ceramics : علوم مهندسى : سراميک با تلفات دى الکتريکى کم

low loss coil : علوم مهندسى : بوبين با تلفات کم

low loss construction : الکترونيک : ساختمان کم تلفات

low necked : دکلته

low pass : علوم مهندسى : پايين گذر

low pass acoustical filter : علوم مهندسى : صافى پايين گذر صوتى

low pass amplifier : علوم مهندسى : تقويت کننده پايين گذر

low potential system : الکترونيک : دستگاه کم فشار

low power microphone : علوم مهندسى : ميکروفن با قدرت خروجى کم

low power stage : علوم مهندسى : طبقه کم قدرت

low pressure boiler : علوم مهندسى : ديگ فشار ضعيف

low pressure casing : علوم مهندسى : محفظه ى فشار ضعيف

low pressure discharge : علوم مهندسى : تخليه ى فشار ضعيف

low pressure lamp : علوم مهندسى : لامپ فشار ضعيف

low pressure mercury lamp : علوم مهندسى : لامپ فشار ضعيف جيوه اى

low pressure plasma : علوم مهندسى : پلاسماى فشار ضعيف

low pressure turbine : علوم مهندسى : توربين فشار ضعيف

low quality : نا مرغوب

low resistance winding : علوم مهندسى : سيم پيچى کم اهم

low resistivity : علوم مهندسى : مقاومت مخصوص کم

low resistor : علوم مهندسى : مقاومت کم اهم

low speed : علوم مهندسى : اهسته

low speed aerodynamics : علوم هوايى : ايروديناميک سرعت کم

low spiroted : افسرده ،دلتنگ

low status : روانشناسى : دون پايه

low supercharger gear : علوم هوايى : دور کم سوپرشارژر در موتورهاى پيستونى که معمولا بصورت اتوماتيک توسط يک فشارسنج کنترل ميشود

low temperature : علوم مهندسى : درجه حرارت پايين

low tension battery : الکترونيک : باترى فشار ضعيف راديو

low tension magneto : الکترونيک : مگنت کم فشار

low tension winding : الکترونيک : سيم پيچ فشار ضعيف

low time constant : علوم مهندسى : ثابت زمانى کوچک

low voltage : علوم مهندسى : فشار ضعيف

low voltage arc : علوم مهندسى : قوس نورى فشار ضعيف

low voltage current : علوم مهندسى : جريان فشار ضعيف

low voltage distribution : علوم مهندسى : پخش فشار ضعيف

low voltage fuse : علوم مهندسى : فيوز فشار ضعيف

low voltage heating : علوم مهندسى : گرمايش فشار ضعيف

low voltage installation : علوم مهندسى : تاسيسات فشار ضعيف

low voltage insulator : علوم مهندسى : ايزولاتور فشار ضعيف

low voltage line : علوم مهندسى : خط فشار ضعيف

low voltage network : علوم مهندسى : شبکه ى فشار ضعيف

low voltage power station : علوم مهندسى : نيروگاه فشار ضعيف

low voltage regulating transformer : علوم مهندسى : ترانسفورماتور تنظيم فشار ضعيف

low voltage relay : علوم مهندسى : رله فشار ضعيف

low voltage side : علوم مهندسى : سمت فشار ضعيف

low voltage supply : علوم مهندسى : منبع فشار ضعيف

low voltage supply system : علوم مهندسى : سيستم تغذيه فشار ضعيف

low voltage switch : علوم مهندسى : کليد فشار ضعيف

low voltage transformer : علوم مهندسى : ترانسفورماتور فشار ضعيف

low voltage voltmeter : علوم مهندسى : ولتمتر فشار ضعيف

low voltage winding : علوم مهندسى : سيم پيچى فشار ضعيف

low voltage wiring : علوم مهندسى : سيم کشى فشار ضعيف

lowborn : فرومايه , بد اصل

lowboy : عضو حزب محافظه کار قديم ،ميز چهارپايه کشودار

lowbred : بى تربيت ،پست ،فرومايه

lowbrow : بي فرهنگ

lowcuts : ورزش : کفش پايين تر از قوزک پا

lowenfeld mosaic test : روانشناسى : ازمون موزائيکهاى لوونفلد

lower : پايين بردن , اسفل , پست کردن , کاستن از , پاييين آوردن , زيري , اسف , خفيف کردن , تحتاني , پست شدن , پاييني , تنزل کردن , سافل

lower bound : کران پايين

lower branch of meridian : علوم دريايى : نصف النهار زيرين

lower class : طبقه بي پول , طبقه سوم

lower court : قانون ـ فقه : محکمه تالى

lower criticism : انتقاد نسبت به مندرجات متن کتاب مقدس

lower deck : علوم دريايى : پل پايينى

lower egypt : مصر سفلى ،مصر پايينى

lower flammability limit : شيمى : حد پايينى اشتعال پذيرى

lower fungus : قارچ بدون کلاهک هاگ

lower high water : علوم نظامى : پايين ترين پيشرفت اب دريا

lower level management : کامپيوتر : مديريت سطح پايين

lower limb (ll)(nav) : علوم دريايى : لبه زيرين

lower low water : علوم نظامى : پايين ترين پست رفت اب دريا

lower mast : علوم دريايى : دکل پايين

lower most : )lowest(خيلى پست تر،پايين ترين ،اسفل

lower part : پايين دست , پايين تنه

lower threshold : روانشناسى : استانه پايين

lower water datum : علوم نظامى : معدل پس رفت اب دريا

lower world : عالم اسفل

lowerclassman : شخصى که از طبقه پايين است ،پست ،فرومايه

lowering : پست سازنده

lowermost : پايين ترين ،اسفل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

اكسس 2000 چیست
گزارش بررسی ویژگی های الگوریتمهای كنترل پایگاه داده
امتحان GMAT یا هوش تحصیلی
تحقیق درباره امنیت کامپیوتر و راه های حفاظت از آن
تحقیق درباره امنیت در شبكه های بی سیم
تحقیق درباره امنیت شبکه
مقاله درباره امنیت در شبکه ها
تحقیق درباره امنیت اطلاعات در شبكه
ناشنوایی و كم شنوایی
آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال كشور توانمند است؟
اقتصاد سیاسی رسانه ها
مدیریت آموزشی با عنوان آموزش و پرورش
ارتباط بین مدیریت آموزش و یادگیری چیست؟
آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تكنولوژی ناشی از جریان كالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران
بررسی تأثیر مراکز مشاوره در کاهش مشکلات دانش آموزان (از دیدگاه دانش آموزان)
تحقیق جامع در مورد تورم
كار آفرینی و مدیریت نشاط
پاورپوینت انسان- طبیعت- معماری (نقد ویلا ساوا)
پاورپوینت انسان- طبیعت- معماری (تحلیل مرکز پژوهشی- تحقیقاتی درمانی دریاچه ارومیه)