لغات مشابه
low level keying : علوم نظامى : استفاده از ولتاژ کم در مدارها و دستگاهها

low level languages : کامپيوتر : زبانهاى سطح پايين

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: