لغات مشابه
low level languages : کامپيوتر : زبانهاى سطح پايين

low level modulation : تلفيق سطح پايين

low level programming language : کامپيوتر : زبان برنامه نويسى سطح پايين

low level task : تکليف سطح پايين

low lived : داراى زندگى پست

low low : اهسته اهسته ،حرکت يواشترازمعمول براى عادت کردن به حمل بار سنگين

low marginal propensity to cunsume : قانون ـ فقه : تمايل ارام به مصرف

low mass : عشاى ربانى ساده( بدون موسيقى وسراينده)

low mid wing : علوم هوايى : بالى که در ارتفاع يک سوم بدنه قرارگرفته

low minded : کوته فکر،کوته نظر،داراى فکر بد وپست

low neck : (درمورد لباس زنان )يقه باز،دکولته

low order bit : کامپيوتر : بيت مرتبه پايين

low order digit : رقم پايين رتبه

low pass filter : صافى پايين گذر

low pitched : بم ،کم مايه ،کم دانگ

low pressure : فشار خفيف , سهل العبور

low priced : ارزان ،کم بها

low ranked : کم منزلت

low relief : معمارى : نقش نيم برجسته

low res graphics : کامپيوتر : گرافيک با وضوح پايين

low spin : شيمى : کم اسپين

low spirited : داراى روحيه بد،گرفته ،کدر،افسرده ،دل مرده ،دلتنگ

low standard : کم عيار

low sunday : اولين يکشنبه بعد از عيد پاک

low test : (در مورد بنزين )داراى خاصيت فرارى)farraari( ،اندک

low tide : کمترين حد

low tide or water : (تراز اب در )جزر کامل ،گاه فروکش اب

low vacuum : علوم هوايى : خلاء کم

low voltage release : الکترونيک : فيوز يکطرفه

low water mark : نشان جزر کامل ،منتهاى بدى اوضاع

low wing : علوم هوايى : بال پايين

low yield : بازرگانى : بازده کم

low capacitance cable : علوم مهندسى : کابل با ظرفيت کم

low cycle fatigue : علوم هوايى : خستگى ناشى از لرزشهايى با فرکانس کم ناشى از تغيير سرعت دوران دستگاه

low down : خوار،بى ابرو

low feild mobility : علوم مهندسى : قابليت تحرک ميدان ضعيف

low frequency amplifier : علوم مهندسى : تقويت کننده فرکانس پايين

low frequency characteristic : علوم مهندسى : مقدار مشخصه فرکانس پايين

low frequency choke : علوم مهندسى : پيچک فرکانس پايين

low frequency compensation : الکترونيک : تقويت بسامد کم

low frequency current : علوم مهندسى : جريان فرکانس پايين

low frequency current gain : علوم مهندسى : تقويت جريان فرکانس پايين

low frequency engineering : علوم مهندسى : تکنيک فرکانس پايين

low frequency filter : علوم مهندسى : صافى فرکانس پايين

low frequency furnace : علوم مهندسى : کوره فرکانس پايين

low frequency generator : علوم مهندسى : مولد فرکانس پايين

low frequency induction channel furnace : علوم مهندسى : کوره ناودانى القايى فرکانس پايين

low frequency induction heater : علوم مهندسى : گرمکن القايى فرکانس پايين

low frequency padder : الکترونيک : خازن تنظيم بسامد کم

low frequency range : علوم مهندسى : حيطه فرکانس پايين

low frequency source : علوم مهندسى : منبع فرکانس پايين

low frequency transformer : علوم مهندسى : ترانسفورماتور فرکانس پايين

low frequency valve : علوم مهندسى : لامپ فرکانس پايين

low gap semiconductor : علوم مهندسى : نيمه هادى با فاصله انرژى کوچک

low grade defective : روانشناسى : عقب مانده ذهنى تراز پايين

low heat value : علوم مهندسى : مقدار حرارتى پايين

low level circuit : علوم مهندسى : مدار با سيگنال کوچک

low level current gain : علوم مهندسى : تقويت جريان در سطح پايين

low level injection : علوم مهندسى : تزريق کم

low level injection efficiency : علوم مهندسى : ضريب بهره تزريق در سطح پايين

low level signal : علوم مهندسى : سيگنال ضعيف

low level switch : علوم مهندسى : کليد جريانهاى ضعيف

low load adjustment : علوم مهندسى : تنظيم تعادل بارکم

low los : علوم مهندسى : تلف کم

low loss cable : علوم مهندسى : کابل با تلفات کم

low loss capacitor : علوم مهندسى : خازن با تلفات دى الکتريک کم

low loss ceramics : علوم مهندسى : سراميک با تلفات دى الکتريکى کم

low loss coil : علوم مهندسى : بوبين با تلفات کم

low loss construction : الکترونيک : ساختمان کم تلفات

low necked : دکلته

low pass : علوم مهندسى : پايين گذر

low pass acoustical filter : علوم مهندسى : صافى پايين گذر صوتى

low pass amplifier : علوم مهندسى : تقويت کننده پايين گذر

low potential system : الکترونيک : دستگاه کم فشار

low power microphone : علوم مهندسى : ميکروفن با قدرت خروجى کم

low power stage : علوم مهندسى : طبقه کم قدرت

low pressure boiler : علوم مهندسى : ديگ فشار ضعيف

low pressure casing : علوم مهندسى : محفظه ى فشار ضعيف

low pressure discharge : علوم مهندسى : تخليه ى فشار ضعيف

low pressure lamp : علوم مهندسى : لامپ فشار ضعيف

low pressure mercury lamp : علوم مهندسى : لامپ فشار ضعيف جيوه اى

low pressure plasma : علوم مهندسى : پلاسماى فشار ضعيف

low pressure turbine : علوم مهندسى : توربين فشار ضعيف

low quality : نا مرغوب

low resistance winding : علوم مهندسى : سيم پيچى کم اهم

low resistivity : علوم مهندسى : مقاومت مخصوص کم

low resistor : علوم مهندسى : مقاومت کم اهم

low speed : علوم مهندسى : اهسته

low speed aerodynamics : علوم هوايى : ايروديناميک سرعت کم

low spiroted : افسرده ،دلتنگ

low status : روانشناسى : دون پايه

low supercharger gear : علوم هوايى : دور کم سوپرشارژر در موتورهاى پيستونى که معمولا بصورت اتوماتيک توسط يک فشارسنج کنترل ميشود

low temperature : علوم مهندسى : درجه حرارت پايين

low tension battery : الکترونيک : باترى فشار ضعيف راديو

low tension magneto : الکترونيک : مگنت کم فشار

low tension winding : الکترونيک : سيم پيچ فشار ضعيف

low time constant : علوم مهندسى : ثابت زمانى کوچک

low voltage : علوم مهندسى : فشار ضعيف

low voltage arc : علوم مهندسى : قوس نورى فشار ضعيف

low voltage current : علوم مهندسى : جريان فشار ضعيف

low voltage distribution : علوم مهندسى : پخش فشار ضعيف

low voltage fuse : علوم مهندسى : فيوز فشار ضعيف

low voltage heating : علوم مهندسى : گرمايش فشار ضعيف

low voltage installation : علوم مهندسى : تاسيسات فشار ضعيف

low voltage insulator : علوم مهندسى : ايزولاتور فشار ضعيف

low voltage line : علوم مهندسى : خط فشار ضعيف

low voltage network : علوم مهندسى : شبکه ى فشار ضعيف

low voltage power station : علوم مهندسى : نيروگاه فشار ضعيف

low voltage regulating transformer : علوم مهندسى : ترانسفورماتور تنظيم فشار ضعيف

low voltage relay : علوم مهندسى : رله فشار ضعيف

low voltage side : علوم مهندسى : سمت فشار ضعيف

low voltage supply : علوم مهندسى : منبع فشار ضعيف

low voltage supply system : علوم مهندسى : سيستم تغذيه فشار ضعيف

low voltage switch : علوم مهندسى : کليد فشار ضعيف

low voltage transformer : علوم مهندسى : ترانسفورماتور فشار ضعيف

low voltage voltmeter : علوم مهندسى : ولتمتر فشار ضعيف

low voltage winding : علوم مهندسى : سيم پيچى فشار ضعيف

low voltage wiring : علوم مهندسى : سيم کشى فشار ضعيف

lowborn : فرومايه , بد اصل

lowboy : عضو حزب محافظه کار قديم ،ميز چهارپايه کشودار

lowbred : بى تربيت ،پست ،فرومايه

lowbrow : بي فرهنگ

lowcuts : ورزش : کفش پايين تر از قوزک پا

lowenfeld mosaic test : روانشناسى : ازمون موزائيکهاى لوونفلد

lower : پايين بردن , اسفل , پست کردن , کاستن از , پاييين آوردن , زيري , اسف , خفيف کردن , تحتاني , پست شدن , پاييني , تنزل کردن , سافل

lower bound : کران پايين

lower branch of meridian : علوم دريايى : نصف النهار زيرين

lower class : طبقه بي پول , طبقه سوم

lower court : قانون ـ فقه : محکمه تالى

lower criticism : انتقاد نسبت به مندرجات متن کتاب مقدس

lower deck : علوم دريايى : پل پايينى

lower egypt : مصر سفلى ،مصر پايينى

lower flammability limit : شيمى : حد پايينى اشتعال پذيرى

lower fungus : قارچ بدون کلاهک هاگ

lower high water : علوم نظامى : پايين ترين پيشرفت اب دريا

lower level management : کامپيوتر : مديريت سطح پايين

lower limb (ll)(nav) : علوم دريايى : لبه زيرين

lower low water : علوم نظامى : پايين ترين پست رفت اب دريا

lower mast : علوم دريايى : دکل پايين

lower most : )lowest(خيلى پست تر،پايين ترين ،اسفل

lower part : پايين دست , پايين تنه

lower threshold : روانشناسى : استانه پايين

lower water datum : علوم نظامى : معدل پس رفت اب دريا

lower world : عالم اسفل

lowerclassman : شخصى که از طبقه پايين است ،پست ،فرومايه

lowering : پست سازنده

lowermost : پايين ترين ،اسفل

lowest : پايين ترين , زيرين , کمين

lowest common multiple : (ر ).کوچکترين مضرب مشترک

lowest unoccupied molecular orbital : شيمى : پايينترين اوربيتال مولکولى اشغال نشده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

اثرات تنش شوری بر جنبه های مورفولوژیكی و عملكرد دو رقم كلزا (Brassica napus L. cv. Okapi & symbol)
دانلود مقاله ادوات كشاورزی
دانلود مقاله ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب
دانلود مقاله ازت در چغندر
دانلود مقاله آرتمیا
استاندارهای علامت و نشانه SMV برای وسائل نقلیه و ادوات كشاورزی كندرو
دانلود مقاله آفت سرخرطومی برگ یونجه
دانلود مقاله اقتصاد آب در كشاورزی
دانلود مقاله اقتصاد كشاورزی
دانلود مقاله اسكرپر ها
طراحی ماشین آسفالت تراش به کمک نیرو محرکه تراکتور توسط نرم افزار solidworks
دانلود مقاله اصلاح ژنتیكی نخود
دانلود مقاله انار
دانلود مقاله آناتومی گیاه
دانلود مقاله اکولوژی برنج
"دانلود مقاله آفات، افت کشها و محیط زیست چشم اندازی تاریخی درباره احتمال کاهش افت کش"
دانلود مقاله آفات مهم گیاهان زراعی زنجره های چغندر قند
دانلود مقاله آفات مهم گندم وکنترل آنها
دانلود مقاله آفات مهم غلات و گیاهان و راههای مبارزه با ‌آن