لغات مشابه
lustre : جار

lustreer : برق ،جلا،رونق ،تابش ،فروزندگى ،درخشندگى ،صيقل ،پرداخت ،شکوه ،اب ،جوهر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: