لغات مشابه
machine welding : علوم مهندسى : جوشکارى ماشينى

machine shop tool : علوم مهندسى : ابزار ماشينى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: