لغات مشابه
machine shop tool : علوم مهندسى : ابزار ماشينى

machine tool : ابزار ماشينى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: