لغات مشابه
machining requirments : علوم مهندسى : شرايط براده بردارى

machining time : علوم مهندسى : زمان براده بردارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: