لغات مشابه
machining time : علوم مهندسى : زمان براده بردارى

machinist : ماشين ساز , ماشين چي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: