لغات مشابه
macro declaration : درشت اعلان

macro difinition : درشت تعريف

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: