لغات مشابه
macro expansion : بسط درشت دستور

macro model : بازرگانى : الگوى کلان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: