لغات مشابه
macro model : بازرگانى : الگوى کلان

macro stage : بازرگانى : مرحله کلان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: