لغات مشابه
macrobiotics : دانش طولانى کردن عمر(از راه رژيم غذايى)

macrocode : درشت برنامه ،دستورالعمل هاى درشت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: