لغات مشابه
macrogamete : (گ.ش ).سلول جنسى ماده بزرگتر،کلان گانه

macrograph : خط و تصوير درشت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: