لغات مشابه
macrophage : (طب )ياخته بيگانه خوار درشت ،کلان خوار

macroplanning : بازرگانى : برنامه ريزى کلان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: