لغات مشابه
macule or mackle : سياهى ،سياه کردن ،لکه دار کردن

mad : شوريده , ديوانه وار , شوريده مغز , ازجا دررفته

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: