لغات مشابه
madem : بانو،خانم ،مادام ،فاحشه

mademoiselle : مادموازل , دختر خانم

maderia : نام جزيره اى است در اقيانوس اطلس ،شراب محصول مادريا

madhouse : تيمارستان

Madison : مديسون

madly : ديوانه وار

madman : مرد ديوانه

madman woman : ادم ديوانه

madness : شيدائي , شوريدگي

madolin : ( )mandoline(مو ).ماندولين ،عود فرنگى

madonna : تصوير حضرت مريم ،بانوى من ،خانم من

madonna lily : (گ.ش ).گل سوسن ،گل سوسن سفيد

Madras : مدرس

madrepore : بياض مرجان ،درخت مرجان

Madrid : مادريد

madrigal : شعر بزمى ،سرود عاشقانه چند نفرى

madrilene : ابگوشت غليظ گوجه فرنگى

madrona : madrono(،( )madroneگ.ش ).توت فرنگى درخت ،انگور خرس)Ericaceas(

madrone : madrona(،( )madronaگ.ش ).توت فرنگى درختى ،انگور خرس)Ericaceas(

madrono : madrone(،( )madronaگ.ش ).توت فرنگى درختى ،انگور خرس)Ericaceas(

madwort : (گ.ش )منداب شترى

mae tobi geri : ورزش : ضربه پرشى پا به جلو

mae west : علوم نظامى : جليقه نجات فشارى

maeander : خم دور،گردش ،راه پر پيچ وخم ،پيچ وخم داشتن ،مسير پيچيده اى را طى کردن ،چماب

maecenas : حامى و حافظ علم وادب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 465 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 465 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/4350854e4c9fd4b684a428d50b19f0f58ee1dd9e', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"Fi1ZpipfYE8JIu8Gfq8Qf7pmBhhJEeJNcQ2rJAut";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:15:"madelung energy";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:36:"شيمى : انرژى مادلونگ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:34:"http://zooya.ir/?w=madelung-energy";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537805815;s:1:"c";i:1537805815;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/4350854e4c9fd4b684a428d50b19f0f58ee1dd9e', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"Fi1ZpipfYE8JIu8Gfq8Qf7pmBhhJEeJNcQ2rJAut";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:15:"madelung energy";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:36:"شيمى : انرژى مادلونگ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:34:"http://zooya.ir/?w=madelung-energy";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537805815;s:1:"c";i:1537805815;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/4350854e4c9fd4b684a428d50b19f0f58ee1dd9e', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"Fi1ZpipfYE8JIu8Gfq8Qf7pmBhhJEeJNcQ2rJAut";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:15:"madelung energy";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:36:"شيمى : انرژى مادلونگ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:34:"http://zooya.ir/?w=madelung-energy";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537805815;s:1:"c";i:1537805815;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('4350854e4c9fd4b684a428d50b19f0f58ee1dd9e', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"Fi1ZpipfYE8JIu8Gfq8Qf7pmBhhJEeJNcQ2rJAut";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:15:"madelung energy";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:36:"شيمى : انرژى مادلونگ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:34:"http://zooya.ir/?w=madelung-energy";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537805815;s:1:"c";i:1537805815;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58