لغات مشابه
maenad : ( )menad(مذهب يونان )حورى زيبايى که ملازم ديونيسوس بوده ،زن باده گسار

maestoso : با وقار،شاهانه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: