لغات مشابه
magazine gun : علوم نظامى : تفنگ خزانه دار

magazine gun or rifle : تفنگ خزانه دار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: