لغات مشابه
magician : ساحر , سحرانگيز , افسون گر , جادوگر , مغ , افسونگر , شعبدهباز

magisterially : امرانه ،بطور مطلق

magistracy : دادگاه بخش

magistral : دستورى ،امرانه ،قاطع ،قطعى ،امرى ،مقتدر

magistrates court : قانون ـ فقه : دادگاه جنحه

magistrature : دادرسان

magna charta : فرمان کبير يا فرمان ازادى صادره از طرف جان پادشاه انگليس در سال1215

magna cum laude : با درجه عالى ،با امتياز زياد( درجه علمى)

magnacard : کارت مغناطيسى

magnaflux : علوم هوايى : نام انحصارى تست غيرمخربى براى مواد مغناطيسى بااستفاده از ميدانهاى مغناطيسى و مواد فلورسان

magnaimous : بلند نطر،بزرگوار،راد

magnanimity : بلند همتي , علو طبع

magnanimous : بزرگوار،نظربلند

magnanimously : بزرگوارانه ،با علو طبع ،با استغناى طبع ،از روى اقا منشى

magnate : نجيب زاده ،ادم متنفذ،متشخص

magnatic direction indicator : علوم مهندسى : دستگاه نشاندهنده جهت مغناطيسى

magnatic displacement : علوم مهندسى : تغيير مغناطيسى

magneficence : شکوه ،عظمت ،بزرگى ،بخشش ،کرم

magnemotive force : الکترونيک : نيروى مغناطيسرانى

magner armature : الکترونيک : جوشن مغناطيسى

magnesia : طباشير

magnesian chalk : معمارى : نرم اهک منيزى دار

magnesian lime : معمارى : سنگ اهک منيزى دار

magnesian limestone : علوم مهندسى : سنگ اهک منيزى

magnesite : (مع ).کاربنات منيزيوم طبيعى بفرمولMgCo3

magnesite lining : علوم مهندسى : استرى با سنگ منيزيت

magnesium : تباشير , منيري , منيزي

magnesium oxide : علوم مهندسى : اکسيدمنيزيوم

magnesium sulfate : سولفات دومنيزي

magnesym : علوم هوايى : سيستم نشانده از دور

magnet : مغناطيس , آهن ربا , مقناطيس

magnet case : علوم مهندسى : بدنه اهنربا

magnet charger : الکترونيک : مغناطيسگر

magnet frame : علوم مهندسى : يوغ اهنربايى

magnet gap : علوم مهندسى : فاصله هوايى

magnet holder : علوم مهندسى : نگهدارنده اهنربا

magnet leg : علوم مهندسى : ساق اهنربا

magnet pole : علوم مهندسى : قطب اهنربا

magnet system : علوم مهندسى : سيستم اهنربايى

magnet tester : علوم مهندسى : دستگاه ازمايش اهنربا

magnet core aerial : علوم مهندسى : انتن با هسته اهنربايى

magnet type loudspeaker : علوم مهندسى : بلندگوى مغناطيسى

magnet type starter : علوم مهندسى : راه انداز نوع مغناطيسى

magneta : شيمى : فوشين

magnetci control : علوم مهندسى : کنترل فرمان مغناطيسى

magnetic : مقناطيسي , مغناطيسي , آهن ربا

magnetic aftereffect : علوم مهندسى : اثر تاخيرى مغناطيسى

magnetic alloy : علوم مهندسى : الياژ مغناطيسى

magnetic anisotropy : شيمى : ناهمسانگردى مغناطيسى

magnetic anomaly : علوم مهندسى : اختلال مغناطيسى

magnetic anomaly detection gear (madg) : علوم نظامى : دستگاه اکتشاف زيردريايى به طريقه مغناطيسى

magnetic azimuth : علوم نظامى : گراى مغناطيسى

magnetic barrier layer : علوم مهندسى : لايه سدکننده مغناطيسى

magnetic battery : الکترونيک : مغناطيس مرکب

magnetic bearing : عمران : زاويه انحراف مغناطيسى

magnetic biasing : علوم مهندسى : مغناطيس گردانى مقدماتى

magnetic blow out : علوم مهندسى : خاموش کننده مغناطيسى

magnetic blow out arrester : علوم مهندسى : برقگير با خاموش کننده مغناطيسى

magnetic blow out circuit breaker : علوم مهندسى : کليد قدرت با خاموش کننده مغناطيسى

magnetic blow out with : علوم مهندسى : با خاموش کننده مغناطيسى

magnetic bubble memory : کامپيوتر : حافظه حبابى مغناطيسى

magnetic bubbles : کامپيوتر : حبابهاى مغناطيسى

magnetic buzzer : علوم مهندسى : طنان مغناطيسى

magnetic cartridge : الکترونيک : پيکاپ مغناطيسى

magnetic characters : کامپيوتر : کاراکترهاى مغناطيسى

magnetic clamp : علوم مهندسى : گيره مغناطيسى

magnetic coil : علوم مهندسى : بوبين ميراکننده جرقه

magnetic compensatory : الکترونيک : مغناطيس تصحيح

magnetic component : علوم مهندسى : قطعه مغناطيسى

magnetic conductance : علوم مهندسى : رسانايى مغناطيسى

magnetic conductivity : علوم مهندسى : رسانندگى مغناطيسى

magnetic control relay : علوم مهندسى : رله کنترل مغناطيسى

magnetic core : هسته مغناطيسي

magnetic core memory : کامپيوتر : حافظه چنبره اى مغناطيسى

magnetic counter : علوم مهندسى : کنتور مغناطيسى

magnetic couple : الکترونيک : زوج مغناطيسى

magnetic coupling transformer : الکترونيک : مبدل انتن

magnetic course (mag,c) : علوم دريايى : راه مغناطيسى

magnetic creep : الکترونيک : لختى مغناطيسى

magnetic current : علوم مهندسى : جريان مغناطيسى

magnetic cut out : علوم مهندسى : کنتاکتور

magnetic cutout : الکترونيک : افتامات مغناطيسى

magnetic damper : شيمى : خفه کن مغناطيسى

magnetic deflection field : علوم مهندسى : ميدان منحرف کننده مغناطيسى

magnetic degree : الکترونيک : زاويه مغناطيسى

magnetic delay : علوم مهندسى : تاخير توسط حافظه مغناطيسى

magnetic delay line : علوم مهندسى : خط تاخير مغناطيسى

magnetic differential permeability : علوم مهندسى : پرمئابيليته ى اختلافى

magnetic dipole : الکترونيک : دوقطبى مغناطيسى

magnetic dipole moment : شيمى : گشتاور دو قطبى مغناطيسى

magnetic dipole radiation : علوم مهندسى : تشعشع دوقطبى مغناطيسى

magnetic direction : علوم دريايى : جهت مغناطيسى

magnetic disk memory : علوم مهندسى : حافظه با ديسک مغناطيسى

magnetic disk unit : کامپيوتر : واحد ديسک مغناطيسى

magnetic diviation : علوم هوايى : انحراف مغناطيسى

magnetic domain : کامپيوتر : ناحيه مغناطيسى

magnetic doublet : الکترونيک : دو قطبى مغناطيسى

magnetic elongation : علوم مهندسى : ازدياد طول مغناطيسى

magnetic energy : علوم مهندسى : انرژى مغناطيسى

magnetic energy storage : علوم مهندسى : منبع انرژى مغناطيسى

magnetic equivalence : شيمى : هم ارزى مغناطيسى

magnetic explorer : الکترونيک : مغناطيس ياب

magnetic f. : ميدان مغناطيسى

magnetic fatigue : الکترونيک : خستگى مغناطيسى

magnetic field energy : علوم مهندسى : انرژى ميدان مغناطيسى

magnetic field figure : علوم مهندسى : تصوير ميدان مغناطيسى

magnetic field generation : علوم مهندسى : توليد ميدان مغناطيسى

magnetic field inhomogeneity : علوم مهندسى : غيريکنواختى ميدان مغناطيسى

magnetic field line : علوم مهندسى : خط ميدان مغناطيسى

magnetic field vector : علوم مهندسى : بردار ميدان مغناطيسى

magnetic film storage : کامپيوتر : ذخيره فيلم مغناطيسى

magnetic fluctuation noise : علوم مهندسى : اثر برکهاوزن

magnetic flux intensity : علوم هوايى : شدت فلوى مغناطيسى

magnetic flux meter : علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى فلوى مغناطيسى

magnetic focus : علوم مهندسى : کانون مغناطيسى

magnetic friction : الکترونيک : مالش مغناطيسى

magnetic friction clutch : علوم مهندسى : کلاج مالشى مغناطيسى

magnetic full voltage starter : علوم مهندسى : کنتاکتور با رله

magnetic furnace regulation : علوم مهندسى : تنظيم کوره مغناطيسى

magnetic gear shift : الکترونيک : دسته دنده مغناطيسى

magnetic hum : علوم مهندسى : صوت مغناطيسى

magnetic hysteresis : علوم مهندسى : هيسترزيس مغناطيسى

magnetic hysteresis angle : علوم مهندسى : زاويه فاز جريان تحريک کننده

magnetic hysteresis loop : علوم مهندسى : حلقه هيسترزيس مغناطيسى

magnetic inclination : علوم مهندسى : انحراف مغناطيسى

magnetic inertia : الکترونيک : پس ماند مغناطيسى

magnetic ink character reader : کامپيوتر : دستگاه ورودى که مستندات چاپ شده با کاراکترهاى جوهر مغناطيسى را مى خواند

magnetic ink character recognition : کامپيوتر : تشخيص کاراکترهاى جوهر مغناطيسى بازشناسى کاراکتر با جوهر مغناطيسى دخشه شناسى مرکب مغناطيسى

magnetic inspection : علوم هوايى : بازرسى مغناطيسى

magnetic joint : علوم مهندسى : محل ضربه در ميدان مغناطيسى

magnetic latching relay : علوم مهندسى : رله نگهدارنده مغناطيسى

magnetic layer : علوم مهندسى : لايه مغناطيسى

magnetic leakage flux : علوم مهندسى : فوران پراکنده نشتى مغناطيسى

magnetic ledger card : کارت معين مغناطيسى

magnetic limit : الکترونيک : مرز مغناطيسى

magnetic line of force : علوم مهندسى : خطوط قواى مغناطيسى

magnetic linkage : الکترونيک : پيوستگى مغناطيسى

magnetic loading : علوم مهندسى : بارگيرى مغناطيسى

magnetic loss : علوم مهندسى : تلف مغناطيسى

magnetic loss angle : علوم مهندسى : زاويه تلف مغناطيسى

magnetic loudspeaker : الکترونيک : بلندگوى مغناطيسى

magnetic matrix memory : علوم مهندسى : حافظه ماتريس مغناطيسى

magnetic memory : علوم مهندسى : حافظه مغناطيسى

magnetic mercury switch : علوم مهندسى : کليد جيوه اى مغناطيسى

magnetic microscope : الکترونيک : ميکروسکپ مغناطيسى

magnetic noise : علوم مهندسى : نويز مغناطيسى

magnetic north (m.n) : معمارى : شمال مغناطيسى

magnetic north pole : علوم مهندسى : قطب شمال مغناطيسى

magnetic overload relay : علوم مهندسى : رله جريان زياد مغناطيسى

magnetic path : علوم مهندسى : مسير خطوط قوا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

بررسی و تحلیل هفت گروه کودکان استثنائی
مدل اتومبیل آئودی 2016 در تری دی مکس
نمونه قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یك باب خانه مسكونی
نمونه قرارداد بیع قطعی منقول یك دستگاه اتومبیل سواری
نمونه قرارداد بیع قطعی یك باب ساختمان و یك باب مغازه
نمونه قرارداد بیع قطعی یك قطعه باغ
نمونه قرارداد ساعتی پـرسنل
نمونه قرارداد ترخیص كالا
نمونه قرارداد مساقات
نمونه قرارداد نمایندگی
نمونه مبایعه نامه
بررسی نسخ چاپ سنگی حفاظت و مرمت یک نسخه قرآن طوماری موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی
طراحی هتل ها و روند توسعه آن
مجموعه توریستی – تفریحی دریاچه گلهر
دانلود پاورپوینت تئوری آشوب
دانلود پاورپوینت برنامه ریزی منابع انسانی بخش سلامت
دانلود پاورپوینت جهانی شدن و مهاجرت
دانلود پاور پوینت تحلیل ابرروندهای سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران
دانلود پاورپوینت مدیریت فرایند کسب وکار