لغات مشابه
magisterially : امرانه ،بطور مطلق

magistracy : دادگاه بخش

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی