لغات مشابه
magistracy : دادگاه بخش

magistral : دستورى ،امرانه ،قاطع ،قطعى ،امرى ،مقتدر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: