لغات مشابه
magnetic core memory : کامپيوتر : حافظه چنبره اى مغناطيسى

magnetic counter : علوم مهندسى : کنتور مغناطيسى

magnetic couple : الکترونيک : زوج مغناطيسى

magnetic coupling transformer : الکترونيک : مبدل انتن

magnetic course (mag,c) : علوم دريايى : راه مغناطيسى

magnetic creep : الکترونيک : لختى مغناطيسى

magnetic current : علوم مهندسى : جريان مغناطيسى

magnetic cut out : علوم مهندسى : کنتاکتور

magnetic cutout : الکترونيک : افتامات مغناطيسى

magnetic damper : شيمى : خفه کن مغناطيسى

magnetic deflection field : علوم مهندسى : ميدان منحرف کننده مغناطيسى

magnetic degree : الکترونيک : زاويه مغناطيسى

magnetic delay : علوم مهندسى : تاخير توسط حافظه مغناطيسى

magnetic delay line : علوم مهندسى : خط تاخير مغناطيسى

magnetic differential permeability : علوم مهندسى : پرمئابيليته ى اختلافى

magnetic dipole : الکترونيک : دوقطبى مغناطيسى

magnetic dipole moment : شيمى : گشتاور دو قطبى مغناطيسى

magnetic dipole radiation : علوم مهندسى : تشعشع دوقطبى مغناطيسى

magnetic direction : علوم دريايى : جهت مغناطيسى

magnetic disk memory : علوم مهندسى : حافظه با ديسک مغناطيسى

magnetic disk unit : کامپيوتر : واحد ديسک مغناطيسى

magnetic diviation : علوم هوايى : انحراف مغناطيسى

magnetic domain : کامپيوتر : ناحيه مغناطيسى

magnetic doublet : الکترونيک : دو قطبى مغناطيسى

magnetic elongation : علوم مهندسى : ازدياد طول مغناطيسى

magnetic energy : علوم مهندسى : انرژى مغناطيسى

magnetic energy storage : علوم مهندسى : منبع انرژى مغناطيسى

magnetic equivalence : شيمى : هم ارزى مغناطيسى

magnetic explorer : الکترونيک : مغناطيس ياب

magnetic f. : ميدان مغناطيسى

magnetic fatigue : الکترونيک : خستگى مغناطيسى

magnetic field energy : علوم مهندسى : انرژى ميدان مغناطيسى

magnetic field figure : علوم مهندسى : تصوير ميدان مغناطيسى

magnetic field generation : علوم مهندسى : توليد ميدان مغناطيسى

magnetic field inhomogeneity : علوم مهندسى : غيريکنواختى ميدان مغناطيسى

magnetic field line : علوم مهندسى : خط ميدان مغناطيسى

magnetic field vector : علوم مهندسى : بردار ميدان مغناطيسى

magnetic film storage : کامپيوتر : ذخيره فيلم مغناطيسى

magnetic fluctuation noise : علوم مهندسى : اثر برکهاوزن

magnetic flux intensity : علوم هوايى : شدت فلوى مغناطيسى

magnetic flux meter : علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى فلوى مغناطيسى

magnetic focus : علوم مهندسى : کانون مغناطيسى

magnetic friction : الکترونيک : مالش مغناطيسى

magnetic friction clutch : علوم مهندسى : کلاج مالشى مغناطيسى

magnetic full voltage starter : علوم مهندسى : کنتاکتور با رله

magnetic furnace regulation : علوم مهندسى : تنظيم کوره مغناطيسى

magnetic gear shift : الکترونيک : دسته دنده مغناطيسى

magnetic hum : علوم مهندسى : صوت مغناطيسى

magnetic hysteresis : علوم مهندسى : هيسترزيس مغناطيسى

magnetic hysteresis angle : علوم مهندسى : زاويه فاز جريان تحريک کننده

magnetic hysteresis loop : علوم مهندسى : حلقه هيسترزيس مغناطيسى

magnetic inclination : علوم مهندسى : انحراف مغناطيسى

magnetic inertia : الکترونيک : پس ماند مغناطيسى

magnetic ink character reader : کامپيوتر : دستگاه ورودى که مستندات چاپ شده با کاراکترهاى جوهر مغناطيسى را مى خواند

magnetic ink character recognition : کامپيوتر : تشخيص کاراکترهاى جوهر مغناطيسى بازشناسى کاراکتر با جوهر مغناطيسى دخشه شناسى مرکب مغناطيسى

magnetic inspection : علوم هوايى : بازرسى مغناطيسى

magnetic joint : علوم مهندسى : محل ضربه در ميدان مغناطيسى

magnetic latching relay : علوم مهندسى : رله نگهدارنده مغناطيسى

magnetic layer : علوم مهندسى : لايه مغناطيسى

magnetic leakage flux : علوم مهندسى : فوران پراکنده نشتى مغناطيسى

magnetic ledger card : کارت معين مغناطيسى

magnetic limit : الکترونيک : مرز مغناطيسى

magnetic line of force : علوم مهندسى : خطوط قواى مغناطيسى

magnetic linkage : الکترونيک : پيوستگى مغناطيسى

magnetic loading : علوم مهندسى : بارگيرى مغناطيسى

magnetic loss : علوم مهندسى : تلف مغناطيسى

magnetic loss angle : علوم مهندسى : زاويه تلف مغناطيسى

magnetic loudspeaker : الکترونيک : بلندگوى مغناطيسى

magnetic matrix memory : علوم مهندسى : حافظه ماتريس مغناطيسى

magnetic memory : علوم مهندسى : حافظه مغناطيسى

magnetic mercury switch : علوم مهندسى : کليد جيوه اى مغناطيسى

magnetic microscope : الکترونيک : ميکروسکپ مغناطيسى

magnetic noise : علوم مهندسى : نويز مغناطيسى

magnetic north (m.n) : معمارى : شمال مغناطيسى

magnetic north pole : علوم مهندسى : قطب شمال مغناطيسى

magnetic overload relay : علوم مهندسى : رله جريان زياد مغناطيسى

magnetic path : علوم مهندسى : مسير خطوط قوا

magnetic path length : علوم مهندسى : طول مسير خطوط قوا

magnetic permeance : علوم مهندسى : مقدار هدايت مغناطيسى

magnetic pick up : علوم مهندسى : پيک اپ مغناطيسى

magnetic picture recording : علوم مهندسى : ضبط تصوير مغناطيسى

magnetic pinion shift : الکترونيک : استارت مغناطيسى

magnetic polarization : علوم مهندسى : پلاريزاسيون مغناطيسى

magnetic pole sterngth : علوم مهندسى : شدت قطب مغناطيسى

magnetic poles : نجوم : قطب هاى مغناطيسى

magnetic potentiometer : علوم مهندسى : پتانسيومتر مغناطيسى

magnetic printing : علوم مهندسى : اثر کپى

magnetic quadrupole : علوم مهندسى : چهار قطبى مغناطيسى

magnetic quality : خاصيت مغناطيسي

magnetic quantity : علوم مهندسى : کيفيت مغناطيسى

magnetic quantum number : شيمى : عدد کوانتومى مغناطيسى

magnetic reactance : علوم مهندسى : مقاومت کور القايى

magnetic recorder : علوم مهندسى : دستگاه ضبط صوت مغناطيسى

magnetic recording head : علوم مهندسى : هد ضبط صوت مغناطيسى

magnetic recording tape : علوم مهندسى : نوار ضبط صوت مغناطيسى

magnetic relay : علوم مهندسى : رله مغناطيسى

magnetic release : علوم مهندسى : قطع مغناطيسى

magnetic remanence : علوم مهندسى : رماننس

magnetic residual loss : علوم مهندسى : تلف رماننس

magnetic screening effect : علوم مهندسى : اثر حفاظ مغناطيسى

magnetic shell : الکترونيک : زرورق مغناطيسى

magnetic shield : علوم مهندسى : حفاظ مغناطيسى

magnetic spark plug : الکترونيک : شمع موتور مغناطيسى

magnetic standard : علوم مهندسى : اهنرباى استاندارد

magnetic starting switch : الکترونيک : سويچ مغناطيسى

magnetic stirrer : شيمى : ميله مغناطيسى همزن

magnetic store : علوم مهندسى : حافظه يا منبع مغناطيسى

magnetic stray field : علوم مهندسى : ميدان پراکنده

magnetic strip card : کامپيوتر : کارت نوار مغناطيسى

magnetic strom : نجوم : طوفان مغناطيسى

magnetic surface charge : علوم مهندسى : بار سطحى مغناطيسى

magnetic sweeping : علوم دريايى : روبيدن مغناطيسى

magnetic switch : الکترونيک : کليد مغناطيسى

magnetic system : علوم مهندسى : سيستم مغناطيسى

magnetic tape archive : علوم مهندسى : بايگانى يا ارشيو نوارهاى صوتى

magnetic tape cartridge : کامپيوتر : کارتريج نوار مغناطيسى

magnetic tape cassette : کامپيوتر : کاست نوار مغناطيسى

magnetic tape cassette recorder : کامپيوتر : ضبط کننده کاست نوار مغناطيسى

magnetic tape code : کامپيوتر : کد نوار مغناطيسى

magnetic tape control : علوم مهندسى : کنترل نوار مغناطيسى

magnetic tape converter : علوم مهندسى : مبدل نوار مغناطيسى

magnetic tape deck : کامپيوتر : بسته نوار مغناطيسى

magnetic tape density : کامپيوتر : چگالى نوار مغناطيسى

magnetic tape memory : علوم مهندسى : حافظه نوار مغناطيسى

magnetic tape programme : علوم مهندسى : برنامه نوار مغناطيسى

magnetic tape record reproduce system : علوم مهندسى : سيستم ضبط و تکثير نوار مغناطيسى

magnetic tape reel : کامپيوتر : حلقه نوار مغناطيسى

magnetic tape sorting : کامپيوتر : مرتب نمودن با نوار مغناطيسى

magnetic tape storage : انباره نوار مغناطيسى

magnetic tape store : علوم مهندسى : منبع يا حافظه نوار مغناطيسى

magnetic tape system : علوم مهندسى : سيستم نوار مغناطيسى

magnetic test coil : علوم مهندسى : بوبين ازمايش مغناطيسى

magnetic thin film memory : علوم مهندسى : حافظه فيلم نازک مغناطيسى

magnetic tick : الکترونيک : تق مغناطيسى

magnetic time relay : علوم مهندسى : رله زمانى مغناطيسى

magnetic variations : علوم نظامى : انحراف مغناطيسى

magnetic variometer : علوم مهندسى : اندوکتورمتر متغير مغناطيسى

magnetic vector : علوم مهندسى : بردار مغناطيسى

magnetic vector potential : علوم مهندسى : پتانسيل بردار مغناطيسى

magnetic whirl : الکترونيک : چرخه مغناطيسى

magnetic wire : علوم مهندسى : سيم مغناطيسى

magnetic wire recording : علوم مهندسى : ضبط صوت سيمى

magnetic card computer : علوم مهندسى : کامپيوتر با کارت مغناطيسى

magnetic drum file memory : علوم مهندسى : درام مغناطيسى حافظه بزرگ

magnetic drum memory : علوم مهندسى : حافظه با درام مغناطيسى

magnetic drum system : علوم مهندسى : سيستم درام مغناطيسى

magnetic film memory : علوم مهندسى : حافظه با فيلم مغناطيسى

magnetic vane meter : الکترونيک : سنجه با پره مغناطيسى

magnetical : علوم مهندسى : مغناطيسى

magnetically : با کشش اهن ربايى ،با قوه مغناطيسى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری