لغات مشابه
magnetic couple : الکترونيک : زوج مغناطيسى

magnetic coupling transformer : الکترونيک : مبدل انتن

magnetic course (mag,c) : علوم دريايى : راه مغناطيسى

magnetic creep : الکترونيک : لختى مغناطيسى

magnetic current : علوم مهندسى : جريان مغناطيسى

magnetic cut out : علوم مهندسى : کنتاکتور

magnetic cutout : الکترونيک : افتامات مغناطيسى

magnetic damper : شيمى : خفه کن مغناطيسى

magnetic deflection field : علوم مهندسى : ميدان منحرف کننده مغناطيسى

magnetic degree : الکترونيک : زاويه مغناطيسى

magnetic delay : علوم مهندسى : تاخير توسط حافظه مغناطيسى

magnetic delay line : علوم مهندسى : خط تاخير مغناطيسى

magnetic differential permeability : علوم مهندسى : پرمئابيليته ى اختلافى

magnetic dipole : الکترونيک : دوقطبى مغناطيسى

magnetic dipole moment : شيمى : گشتاور دو قطبى مغناطيسى

magnetic dipole radiation : علوم مهندسى : تشعشع دوقطبى مغناطيسى

magnetic direction : علوم دريايى : جهت مغناطيسى

magnetic disk memory : علوم مهندسى : حافظه با ديسک مغناطيسى

magnetic disk unit : کامپيوتر : واحد ديسک مغناطيسى

magnetic diviation : علوم هوايى : انحراف مغناطيسى

magnetic domain : کامپيوتر : ناحيه مغناطيسى

magnetic doublet : الکترونيک : دو قطبى مغناطيسى

magnetic elongation : علوم مهندسى : ازدياد طول مغناطيسى

magnetic energy : علوم مهندسى : انرژى مغناطيسى

magnetic energy storage : علوم مهندسى : منبع انرژى مغناطيسى

magnetic equivalence : شيمى : هم ارزى مغناطيسى

magnetic explorer : الکترونيک : مغناطيس ياب

magnetic f. : ميدان مغناطيسى

magnetic fatigue : الکترونيک : خستگى مغناطيسى

magnetic field energy : علوم مهندسى : انرژى ميدان مغناطيسى

magnetic field figure : علوم مهندسى : تصوير ميدان مغناطيسى

magnetic field generation : علوم مهندسى : توليد ميدان مغناطيسى

magnetic field inhomogeneity : علوم مهندسى : غيريکنواختى ميدان مغناطيسى

magnetic field line : علوم مهندسى : خط ميدان مغناطيسى

magnetic field vector : علوم مهندسى : بردار ميدان مغناطيسى

magnetic film storage : کامپيوتر : ذخيره فيلم مغناطيسى

magnetic fluctuation noise : علوم مهندسى : اثر برکهاوزن

magnetic flux intensity : علوم هوايى : شدت فلوى مغناطيسى

magnetic flux meter : علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى فلوى مغناطيسى

magnetic focus : علوم مهندسى : کانون مغناطيسى

magnetic friction : الکترونيک : مالش مغناطيسى

magnetic friction clutch : علوم مهندسى : کلاج مالشى مغناطيسى

magnetic full voltage starter : علوم مهندسى : کنتاکتور با رله

magnetic furnace regulation : علوم مهندسى : تنظيم کوره مغناطيسى

magnetic gear shift : الکترونيک : دسته دنده مغناطيسى

magnetic hum : علوم مهندسى : صوت مغناطيسى

magnetic hysteresis : علوم مهندسى : هيسترزيس مغناطيسى

magnetic hysteresis angle : علوم مهندسى : زاويه فاز جريان تحريک کننده

magnetic hysteresis loop : علوم مهندسى : حلقه هيسترزيس مغناطيسى

magnetic inclination : علوم مهندسى : انحراف مغناطيسى

magnetic inertia : الکترونيک : پس ماند مغناطيسى

magnetic ink character reader : کامپيوتر : دستگاه ورودى که مستندات چاپ شده با کاراکترهاى جوهر مغناطيسى را مى خواند

magnetic ink character recognition : کامپيوتر : تشخيص کاراکترهاى جوهر مغناطيسى بازشناسى کاراکتر با جوهر مغناطيسى دخشه شناسى مرکب مغناطيسى

magnetic inspection : علوم هوايى : بازرسى مغناطيسى

magnetic joint : علوم مهندسى : محل ضربه در ميدان مغناطيسى

magnetic latching relay : علوم مهندسى : رله نگهدارنده مغناطيسى

magnetic layer : علوم مهندسى : لايه مغناطيسى

magnetic leakage flux : علوم مهندسى : فوران پراکنده نشتى مغناطيسى

magnetic ledger card : کارت معين مغناطيسى

magnetic limit : الکترونيک : مرز مغناطيسى

magnetic line of force : علوم مهندسى : خطوط قواى مغناطيسى

magnetic linkage : الکترونيک : پيوستگى مغناطيسى

magnetic loading : علوم مهندسى : بارگيرى مغناطيسى

magnetic loss : علوم مهندسى : تلف مغناطيسى

magnetic loss angle : علوم مهندسى : زاويه تلف مغناطيسى

magnetic loudspeaker : الکترونيک : بلندگوى مغناطيسى

magnetic matrix memory : علوم مهندسى : حافظه ماتريس مغناطيسى

magnetic memory : علوم مهندسى : حافظه مغناطيسى

magnetic mercury switch : علوم مهندسى : کليد جيوه اى مغناطيسى

magnetic microscope : الکترونيک : ميکروسکپ مغناطيسى

magnetic noise : علوم مهندسى : نويز مغناطيسى

magnetic north (m.n) : معمارى : شمال مغناطيسى

magnetic north pole : علوم مهندسى : قطب شمال مغناطيسى

magnetic overload relay : علوم مهندسى : رله جريان زياد مغناطيسى

magnetic path : علوم مهندسى : مسير خطوط قوا

magnetic path length : علوم مهندسى : طول مسير خطوط قوا

magnetic permeance : علوم مهندسى : مقدار هدايت مغناطيسى

magnetic pick up : علوم مهندسى : پيک اپ مغناطيسى

magnetic picture recording : علوم مهندسى : ضبط تصوير مغناطيسى

magnetic pinion shift : الکترونيک : استارت مغناطيسى

magnetic polarization : علوم مهندسى : پلاريزاسيون مغناطيسى

magnetic pole sterngth : علوم مهندسى : شدت قطب مغناطيسى

magnetic poles : نجوم : قطب هاى مغناطيسى

magnetic potentiometer : علوم مهندسى : پتانسيومتر مغناطيسى

magnetic printing : علوم مهندسى : اثر کپى

magnetic quadrupole : علوم مهندسى : چهار قطبى مغناطيسى

magnetic quality : خاصيت مغناطيسي

magnetic quantity : علوم مهندسى : کيفيت مغناطيسى

magnetic quantum number : شيمى : عدد کوانتومى مغناطيسى

magnetic reactance : علوم مهندسى : مقاومت کور القايى

magnetic recorder : علوم مهندسى : دستگاه ضبط صوت مغناطيسى

magnetic recording head : علوم مهندسى : هد ضبط صوت مغناطيسى

magnetic recording tape : علوم مهندسى : نوار ضبط صوت مغناطيسى

magnetic relay : علوم مهندسى : رله مغناطيسى

magnetic release : علوم مهندسى : قطع مغناطيسى

magnetic remanence : علوم مهندسى : رماننس

magnetic residual loss : علوم مهندسى : تلف رماننس

magnetic screening effect : علوم مهندسى : اثر حفاظ مغناطيسى

magnetic shell : الکترونيک : زرورق مغناطيسى

magnetic shield : علوم مهندسى : حفاظ مغناطيسى

magnetic spark plug : الکترونيک : شمع موتور مغناطيسى

magnetic standard : علوم مهندسى : اهنرباى استاندارد

magnetic starting switch : الکترونيک : سويچ مغناطيسى

magnetic stirrer : شيمى : ميله مغناطيسى همزن

magnetic store : علوم مهندسى : حافظه يا منبع مغناطيسى

magnetic stray field : علوم مهندسى : ميدان پراکنده

magnetic strip card : کامپيوتر : کارت نوار مغناطيسى

magnetic strom : نجوم : طوفان مغناطيسى

magnetic surface charge : علوم مهندسى : بار سطحى مغناطيسى

magnetic sweeping : علوم دريايى : روبيدن مغناطيسى

magnetic switch : الکترونيک : کليد مغناطيسى

magnetic system : علوم مهندسى : سيستم مغناطيسى

magnetic tape archive : علوم مهندسى : بايگانى يا ارشيو نوارهاى صوتى

magnetic tape cartridge : کامپيوتر : کارتريج نوار مغناطيسى

magnetic tape cassette : کامپيوتر : کاست نوار مغناطيسى

magnetic tape cassette recorder : کامپيوتر : ضبط کننده کاست نوار مغناطيسى

magnetic tape code : کامپيوتر : کد نوار مغناطيسى

magnetic tape control : علوم مهندسى : کنترل نوار مغناطيسى

magnetic tape converter : علوم مهندسى : مبدل نوار مغناطيسى

magnetic tape deck : کامپيوتر : بسته نوار مغناطيسى

magnetic tape density : کامپيوتر : چگالى نوار مغناطيسى

magnetic tape memory : علوم مهندسى : حافظه نوار مغناطيسى

magnetic tape programme : علوم مهندسى : برنامه نوار مغناطيسى

magnetic tape record reproduce system : علوم مهندسى : سيستم ضبط و تکثير نوار مغناطيسى

magnetic tape reel : کامپيوتر : حلقه نوار مغناطيسى

magnetic tape sorting : کامپيوتر : مرتب نمودن با نوار مغناطيسى

magnetic tape storage : انباره نوار مغناطيسى

magnetic tape store : علوم مهندسى : منبع يا حافظه نوار مغناطيسى

magnetic tape system : علوم مهندسى : سيستم نوار مغناطيسى

magnetic test coil : علوم مهندسى : بوبين ازمايش مغناطيسى

magnetic thin film memory : علوم مهندسى : حافظه فيلم نازک مغناطيسى

magnetic tick : الکترونيک : تق مغناطيسى

magnetic time relay : علوم مهندسى : رله زمانى مغناطيسى

magnetic variations : علوم نظامى : انحراف مغناطيسى

magnetic variometer : علوم مهندسى : اندوکتورمتر متغير مغناطيسى

magnetic vector : علوم مهندسى : بردار مغناطيسى

magnetic vector potential : علوم مهندسى : پتانسيل بردار مغناطيسى

magnetic whirl : الکترونيک : چرخه مغناطيسى

magnetic wire : علوم مهندسى : سيم مغناطيسى

magnetic wire recording : علوم مهندسى : ضبط صوت سيمى

magnetic card computer : علوم مهندسى : کامپيوتر با کارت مغناطيسى

magnetic drum file memory : علوم مهندسى : درام مغناطيسى حافظه بزرگ

magnetic drum memory : علوم مهندسى : حافظه با درام مغناطيسى

magnetic drum system : علوم مهندسى : سيستم درام مغناطيسى

magnetic film memory : علوم مهندسى : حافظه با فيلم مغناطيسى

magnetic vane meter : الکترونيک : سنجه با پره مغناطيسى

magnetical : علوم مهندسى : مغناطيسى

magnetically : با کشش اهن ربايى ،با قوه مغناطيسى

magnetism : آهن ربايي

magnetiv flux : علوم هوايى : شار مغناطيسى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

"پاورپوینت شناخت، ارزیابی و انتخاب منابع عرضه كننده كالاها و نكات اختصاصی در مورد خریدهای دولتی و تعاونی در مدیریت خرید(فصل چهارم کتاب سیستمهای خرید"
"چگونگی مذاكره با فروشندگان در مدیریت خرید (فصل پنجم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)"
فیلم آموزش مدل سازی ساختمان در نرم افزار etabs
دوره آموزشی توسعه كارآفرینی
اس پی اس اس و لیزرل
کارگاه مصاحبه و مشاهده در روش تحقیق
مهارت های نوشتن و انتشار مقاله به انگلیسی
حل المسایل فارسی مکانیک سیالات استریتر ویژه دانشجویان
جزوء اصول حسابرسی
کتاب خلاصه نکات استاندارد های حسابداری ایران
جزوه کامل و در عین حال با زبان ساده درس برنامه نویسی c++ همراه با 6 نمونه سوال این درس
پاورپوینت ضرب عدد در بردار ریاضی هشتم
آزمون درس اول بخوانیم پایه پنجم ابتدایی
برنامه دیکشنری تخصصی عمران
آموزش نرم افزار استناد دهی منابع مندلی
پلان اتوکد ساختمان خوابگاه با جزئیات مورد نیاز کلیه پلان های تاسیسات مکانیکی
"فرم معیار های ارزیابی پایان نامه ها برای اساتید،دانشجویان ومحققان"
100 نمونه سوال درس تحلیل 1 با پاسخ کاملا تشریحی
جزوه کامل درس مکانیک خاک همراه با نمونه سوال و جواب تشریحی و تستی