لغات مشابه
main electrode : علوم مهندسى : الکترود اصلى

main exchange : علوم مهندسى : مرکز اصلى

main exciter : علوم مهندسى : محرک اصلى

main feed : علوم مهندسى : تغذيه اصلى

main field : علوم مهندسى : ميدان اصلى

main frame : کامپيوتر : کامپيوتر بزرگ

main fuse : علوم مهندسى : فيوز اصلى

main line : شاه لوله , شاه سيم

main line program : کامپيوتر : بخشى از يک برنامه که ترتيب اجراى ساير واحدهاى موجود در برنامه را کنترل مى کند

main members : عمران : قطعات اصلى

main motor : علوم مهندسى : موتور اصلى

main nozzle : علوم مهندسى : شيپوره يا نازل اصلى

main oscillator : علوم مهندسى : اسيلاتور اصلى

main patent : علوم مهندسى : ثبت اصلى

main pipe : عمران : لوله اصلى

main point : تکيه سخن

main pole : علوم مهندسى : قطب اصلى

main quantum number : شيمى : عدد کوانتومى اصلى

main regulator : علوم مهندسى : تنظيم کننده محور اصلى

main routine : روال اصلى

main sail : علوم دريايى : بادبان اصلى

main sector : بازرگانى : بخش اصلى

main sequence : نجوم : رشته اصلى

main sequence stars : نجوم : ستارگان رشته اصلى

main signal : علوم مهندسى : سيگنال اصلى

main source : علتالعلل

main spring : شاه فنر

main stem : قسمت اصلى کانال ،راه اصلى جويبار،خط اصلى

main structure menbers : عمران : اعضاى اصلى ساختمان

main subject : مطلب اصلي

main supply line : علوم مهندسى : خط تغذيه اصلى

main switch : علوم مهندسى : کليد اصلى

main topics : رووس

main topmast : دگلى که درست بالاى دگل اصلى قرار دارد

main transmission shaft : علوم مهندسى : محور انتقال اصلى

main unit : علوم مهندسى : واحد اصلى

main voltage : علوم مهندسى : ولتاژ اصلى

main winding : علوم مهندسى : سيم پيچى اصلى

main wire : شاه سيم

main yard : (د.ن ).قسمتى از عرشه که بادبان اصلى در ان واقع است

mainland : قطعه اصلي , خشکي

mainly : عمدتا

mainpernor : ضامن تن

mainprise : ضمانت

mains : نیروی برق، شاه خط

mains antenna : علوم مهندسى : انتن شبکه

mains cable : علوم مهندسى : کابل شبکه

mains coupling : علوم مهندسى : پيوست شبکه

mains current : علوم مهندسى : جريان شبکه

mains frequency : علوم مهندسى : فرکانس شبکه

mains fuse : علوم مهندسى : فيوز شبکه

mains plug : علوم مهندسى : دوشاخه برق

mains power supply unit : علوم مهندسى : واحد منبع تغذيه شبکه

mains receiving set : علوم مهندسى : دستگاه گيرنده شبکه

mains selsctor : علوم مهندسى : سلکتور شبکه

mains socket : علوم مهندسى : پريز شبکه

mains supply : علوم مهندسى : منبع شبکه

mains supply unit : علوم مهندسى : واحد تغذيه جريان شبکه

mains switch : علوم مهندسى : کليد شبکه

mains synchronization : علوم مهندسى : همزمانى شبکه

mains trensformer : علوم مهندسى : ترانسفورماتور شبکه

mains unit : علوم مهندسى : واحد اتصال شبکه

mains voltage : علوم مهندسى : ولتاژ شبکه

mains voltage stabilizer : علوم مهندسى : تثبيت کننده ولتاژ شبکه

mains voltage variation : علوم مهندسى : نوسان ولتاژ شبکه

mains water : علوم مهندسى : لوله اب اصلى

mainsheet : (د.ن ).طناب حافظ بادبان اصلى

mainspring : سبب عمده

mainstay : نقطه اتکاء , وابستگي عمده

mainstream : مسير اصلى ،مسير جويبارى که دران اب جريان دارد

maintain : نگهداري کردن

maintainable : نگهداشت پذير،قابل نگاهدارى

maintainer : نگهدارنده , نگاهدارنده , نگهدار

maintaining : حفظ

maintaining equilibrium : حفظ اعتدال

maintaining stimulus : روانشناسى : محرک نگهدارنده

maintenance : نگاهداري , نگهداشت , نگهداري

maintenance functions : روانشناسى : کارکردهاى نگهدارى

maintenance history : بازرگانى : تاريخ تعميرات

maintenance level : روانشناسى : سطح تثبيت

maintenance panel : تابلوى نگهداشت

maintenance program : برنامه نگهداشت

maintenance routine : کامپيوتر : روال تعمير و نگهدارى

maintenance schedule : روانشناسى : برنامه نگهداشت

maintenance status : علوم نظامى : وضعيت نگهدارى

maintop : نوک شاه دگل ،سکويى که درست در راس شاه دگل پايين واقع دارد

maintrain : نگهدارى کردن ،ادامه دادن ،عقيده داشتن ،حمايت کردن از

maiolica : يکجور کاشى صورتى

mair : (گ.ش ).درخت زيتون زلاند جديد

maisonette : خانه کوچک

maize : (گ.ش ).ذرت ،بلال ،رنگ ذرتى

maizena : نشاسته ذرت

Majestic : با عظمت

Majestic : با عظمت

majestic : بزرگ جاه , شاهانه , باعظمت , خسرواني

majestically : باعظمت ،شاهانه

majesty : جبروت , حضرت

Majid : مجيد

Majid Reza : مجيدرضا

Majlessi : مجلسي

major : عمده

major axis : علوم هوايى : محور کانونى

major cycle : چرخه بزرگ

major depression : روانشناسى : افسردگى عمده

major domo : متصدى امور خانوادگى دراسپانيا و ايتاليا،ناظر،خوان سالار

major epilepsy : روانشناسى : صرع بزرگ

major fleet : علوم نظامى : ناوگان عمده دريايى

major foul : ورزش : خطاى عمده

major general : سرلشکر

major news : اهم اخبار

major occultation : قانون ـ فقه : غيبت کبرى

major party : حزب سياسى پيرو در انتخابات ،حزب اکثريت

major penalty : ورزش : اخراج بازيگر براى 5 دقيقه

major pieces : ورزش : سوارهاى سنگين شطرنج

major planets : سيارات کبار

major premise : کبري

major product : بازرگانى : توليدات عمده

major roads : جاده های اصلی

major sect among shii muslims : قانون ـ فقه : اثنى عشرى

major seminary : دانشکده علوم روحانى جماعت کاتوليک

major sort key : کامپيوتر : يک فيلد حاوى اطلاعات که توسط ان اکثر اقلام داده ها مى توانند تشخيص داده شده و مرتب شوند

major suit : (در بازى بريج )دست عالى وپر امتياز

major term : شرط عمده واساسى

majordomo : وکيل خرج , خوانسالار

majority : غالب , اکثريت , بسياري

majority gate : دريجه اکثريت

majority of the members : اکثريت اعضا

majority operation : عمل اکثريت

majority party : حزب اکثريت

majorpremise : (من ).کبراى قياس ،کبراى قضيه منطقى

majors : ورزش : اتحاديه هاى عمده

majuscular : درشت ،بزرگ

majuscule : بزرگ ،حرف درشت

makable : ساختهشدني

makagonov system : ورزش : سيستم ماکاگونوف در دفاع هندى شاه شطرنج

Makan : ماکان

make : توليد کردن , ساخت , خلق کردن , ساختن , وادار يا , بر پا کردن , درست کردن , دوخت , دست وپا کردن

make a bowstring : زهزدن

make a call : ديدن کردن

make a comment : قانون ـ فقه : اظهار نظر کردن

make a contract : پيمان بستن

make a copy : نسخه بر داشتن

make a donation of : قانون ـ فقه : هبه کردن

make a forward purchase : قانون ـ فقه : سلف خريدن

make a hole : سوراخ کردن

make a hurry : زودباشيد،بشتابيد،عجله کنيد

make a living : امرار معاش کردن , نان درآوردن

make a loan : قانون ـ فقه : وام دادن

make a mistake : خطا رفتن , سهو کردن

make a nice distinction : نکته گرفتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت سقف یوبوت
پاورپوینت سقف کوبیاکس
پاورپوینت کسب و کار الکترونیکی چیست؟
پاورپوینت آموزش اذان و اقامه و وضو و تیمم و نماز
پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک
دانلود تحقیق امداد و نجات 63 ص
دانلود تحقیق انواع اسلحه 25 ص
بررسی شناخت عوامل مؤثر در بد حجابی دانش آموزان دختر
تحقیق درمورد ایمنی و بهداشت شغلی آن 33 ص
تحقیق درمورد بوجود آمدن ترافیک 20 ص
تحقیق درمورد تاریخچه پلیس در ایران 17 ص
تحقیق درمورد پروژه سد متحرک دلتا
تحقیق درمورد پیشرفته ترین سلاح ها و هواپیماها
دانلود آلودگی هوا 132 ص
دانلود بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار كار از دیدگاه مدیران صنایع
دانلود بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران 30 ص
دانلود بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac 65ص
دانلود بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران 71 ص
دانلود بررسی رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شركت 130 ص