لغات مشابه
mains supply : علوم مهندسى : منبع شبکه

mains supply unit : علوم مهندسى : واحد تغذيه جريان شبکه

mains switch : علوم مهندسى : کليد شبکه

mains synchronization : علوم مهندسى : همزمانى شبکه

mains trensformer : علوم مهندسى : ترانسفورماتور شبکه

mains unit : علوم مهندسى : واحد اتصال شبکه

mains voltage : علوم مهندسى : ولتاژ شبکه

mains voltage stabilizer : علوم مهندسى : تثبيت کننده ولتاژ شبکه

mains voltage variation : علوم مهندسى : نوسان ولتاژ شبکه

mains water : علوم مهندسى : لوله اب اصلى

mainsheet : (د.ن ).طناب حافظ بادبان اصلى

mainspring : سبب عمده

mainstay : نقطه اتکاء , وابستگي عمده

mainstream : مسير اصلى ،مسير جويبارى که دران اب جريان دارد

maintain : نگهداري کردن

maintainable : نگهداشت پذير،قابل نگاهدارى

maintainer : نگهدارنده , نگاهدارنده , نگهدار

maintaining : حفظ

maintaining equilibrium : حفظ اعتدال

maintaining stimulus : روانشناسى : محرک نگهدارنده

maintenance : نگاهداري , نگهداشت , نگهداري

maintenance functions : روانشناسى : کارکردهاى نگهدارى

maintenance history : بازرگانى : تاريخ تعميرات

maintenance level : روانشناسى : سطح تثبيت

maintenance panel : تابلوى نگهداشت

maintenance program : برنامه نگهداشت

maintenance routine : کامپيوتر : روال تعمير و نگهدارى

maintenance schedule : روانشناسى : برنامه نگهداشت

maintenance status : علوم نظامى : وضعيت نگهدارى

maintop : نوک شاه دگل ،سکويى که درست در راس شاه دگل پايين واقع دارد

maintrain : نگهدارى کردن ،ادامه دادن ،عقيده داشتن ،حمايت کردن از

maiolica : يکجور کاشى صورتى

mair : (گ.ش ).درخت زيتون زلاند جديد

maisonette : خانه کوچک

maize : (گ.ش ).ذرت ،بلال ،رنگ ذرتى

maizena : نشاسته ذرت

Majestic : با عظمت

Majestic : با عظمت

majestic : بزرگ جاه , شاهانه , باعظمت , خسرواني

majestically : باعظمت ،شاهانه

majesty : جبروت , حضرت

Majid : مجيد

Majid Reza : مجيدرضا

Majlessi : مجلسي

major : عمده

major axis : علوم هوايى : محور کانونى

major cycle : چرخه بزرگ

major depression : روانشناسى : افسردگى عمده

major domo : متصدى امور خانوادگى دراسپانيا و ايتاليا،ناظر،خوان سالار

major epilepsy : روانشناسى : صرع بزرگ

major fleet : علوم نظامى : ناوگان عمده دريايى

major foul : ورزش : خطاى عمده

major general : سرلشکر

major news : اهم اخبار

major occultation : قانون ـ فقه : غيبت کبرى

major party : حزب سياسى پيرو در انتخابات ،حزب اکثريت

major penalty : ورزش : اخراج بازيگر براى 5 دقيقه

major pieces : ورزش : سوارهاى سنگين شطرنج

major planets : سيارات کبار

major premise : کبري

major product : بازرگانى : توليدات عمده

major roads : جاده های اصلی

major sect among shii muslims : قانون ـ فقه : اثنى عشرى

major seminary : دانشکده علوم روحانى جماعت کاتوليک

major sort key : کامپيوتر : يک فيلد حاوى اطلاعات که توسط ان اکثر اقلام داده ها مى توانند تشخيص داده شده و مرتب شوند

major suit : (در بازى بريج )دست عالى وپر امتياز

major term : شرط عمده واساسى

majordomo : وکيل خرج , خوانسالار

majority : غالب , اکثريت , بسياري

majority gate : دريجه اکثريت

majority of the members : اکثريت اعضا

majority operation : عمل اکثريت

majority party : حزب اکثريت

majorpremise : (من ).کبراى قياس ،کبراى قضيه منطقى

majors : ورزش : اتحاديه هاى عمده

majuscular : درشت ،بزرگ

majuscule : بزرگ ،حرف درشت

makable : ساختهشدني

makagonov system : ورزش : سيستم ماکاگونوف در دفاع هندى شاه شطرنج

Makan : ماکان

make : توليد کردن , ساخت , خلق کردن , ساختن , وادار يا , بر پا کردن , درست کردن , دوخت , دست وپا کردن

make a bowstring : زهزدن

make a call : ديدن کردن

make a comment : قانون ـ فقه : اظهار نظر کردن

make a contract : پيمان بستن

make a copy : نسخه بر داشتن

make a donation of : قانون ـ فقه : هبه کردن

make a forward purchase : قانون ـ فقه : سلف خريدن

make a hole : سوراخ کردن

make a hurry : زودباشيد،بشتابيد،عجله کنيد

make a living : امرار معاش کردن , نان درآوردن

make a loan : قانون ـ فقه : وام دادن

make a mistake : خطا رفتن , سهو کردن

make a nice distinction : نکته گرفتن

make a noise : سر و صدا کردن ،شلوغ کردن

make a profit : نفع کردن

make a promise : عهد کردن

make a push : شتاب کردن ،کوشش کردن ،عجله کردن ،تلاش کردن

make a rough copy : مسوده کردن

make a rough draft : پيش نويس کردن

make a special effort : دوندگي کردن

make a story : داستان در آوردن

make a suggestion : قانون ـ فقه : اظهار عقيده کردن

make a suggestive : قانون ـ فقه : دال بر

make a widow : بيوهکردن

make a will : قانون ـ فقه : وصيت کردن

make acceptable : پذيرانيدن

make accusation : اعلام جرم کردن

make active : فعال کردن

make advanced : پيشرفته کردن

make an agreement : کنار آمدن

make an appointment : وعده گذاشتن

make an attempt on the life of a person : قانون ـ فقه : نسبت به جان کسى سو قصد کردن

make an effort : تقلا کردن

make an exception : اثتثناء قائل شدن

make an invoice : صورت کردن

make an offer : قانون ـ فقه : ايجاب

make angry : خشم آلود کردن , خشمناک کردن , متغير کردن

make annulated : حلقه حلقه کردن

make available : دردسترس قرار دادن

make away with : برباد دادن ،کار کسى را ساختن

make bate : ادم فتنه انگيز

make better : بهترکردن

make brave : شير کردن

make busy : مشغول کردن

make cave : غار زدن

make certain : محرز کردن

make conditional : مشروط بر اينکه

make confess : مقر کردن , مقر آوردن , به اقرار آوردن

make confused : مچل کردن

make convulsive : متشنج کردن

make crossed : متقاطع کردن

make damp : نم کردن

make decuple : ده برابر کردن

make delicate : لطيف کردن

make delicious : خوش مزه کردن

make desperate : نوميد کردن

make determined : مصمم کردن

make difficult : مشکل کردن , دشوار کردن

make dirty : چرکين کردن

make disappear : نيست کردن

make disobedient : عاصي کردن

make diverse : متنوع کردن

make dizzy : دبنگ کردن

make do : چاره موقتى ،وسيله ،تدبير

make do with something : با چيزى تا کردن ،با چيزى بسر بردن

make drink : نوشانيدن

make dull : کساد کردن

make dumb : لال کردن

make duplex : دو رشتهاي کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1