لغات مشابه
mains switch : علوم مهندسى : کليد شبکه

mains synchronization : علوم مهندسى : همزمانى شبکه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: