لغات مشابه
mains synchronization : علوم مهندسى : همزمانى شبکه

mains trensformer : علوم مهندسى : ترانسفورماتور شبکه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: