لغات مشابه
mains trensformer : علوم مهندسى : ترانسفورماتور شبکه

mains unit : علوم مهندسى : واحد اتصال شبکه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: