لغات مشابه
majority gate : دريجه اکثريت

majority of the members : اکثريت اعضا

majority operation : عمل اکثريت

majority party : حزب اکثريت

majorpremise : (من ).کبراى قياس ،کبراى قضيه منطقى

majors : ورزش : اتحاديه هاى عمده

majuscular : درشت ،بزرگ

majuscule : بزرگ ،حرف درشت

makable : ساختهشدني

makagonov system : ورزش : سيستم ماکاگونوف در دفاع هندى شاه شطرنج

Makan : ماکان

make : توليد کردن , ساخت , خلق کردن , ساختن , وادار يا , بر پا کردن , درست کردن , دوخت , دست وپا کردن

make a bowstring : زهزدن

make a call : ديدن کردن

make a comment : قانون ـ فقه : اظهار نظر کردن

make a contract : پيمان بستن

make a copy : نسخه بر داشتن

make a donation of : قانون ـ فقه : هبه کردن

make a forward purchase : قانون ـ فقه : سلف خريدن

make a hole : سوراخ کردن

make a hurry : زودباشيد،بشتابيد،عجله کنيد

make a living : امرار معاش کردن , نان درآوردن

make a loan : قانون ـ فقه : وام دادن

make a mistake : خطا رفتن , سهو کردن

make a nice distinction : نکته گرفتن

make a noise : سر و صدا کردن ،شلوغ کردن

make a profit : نفع کردن

make a promise : عهد کردن

make a push : شتاب کردن ،کوشش کردن ،عجله کردن ،تلاش کردن

make a rough copy : مسوده کردن

make a rough draft : پيش نويس کردن

make a special effort : دوندگي کردن

make a story : داستان در آوردن

make a suggestion : قانون ـ فقه : اظهار عقيده کردن

make a suggestive : قانون ـ فقه : دال بر

make a widow : بيوهکردن

make a will : قانون ـ فقه : وصيت کردن

make acceptable : پذيرانيدن

make accusation : اعلام جرم کردن

make active : فعال کردن

make advanced : پيشرفته کردن

make an agreement : کنار آمدن

make an appointment : وعده گذاشتن

make an attempt on the life of a person : قانون ـ فقه : نسبت به جان کسى سو قصد کردن

make an effort : تقلا کردن

make an exception : اثتثناء قائل شدن

make an invoice : صورت کردن

make an offer : قانون ـ فقه : ايجاب

make angry : خشم آلود کردن , خشمناک کردن , متغير کردن

make annulated : حلقه حلقه کردن

make available : دردسترس قرار دادن

make away with : برباد دادن ،کار کسى را ساختن

make bate : ادم فتنه انگيز

make better : بهترکردن

make brave : شير کردن

make busy : مشغول کردن

make cave : غار زدن

make certain : محرز کردن

make conditional : مشروط بر اينکه

make confess : مقر کردن , مقر آوردن , به اقرار آوردن

make confused : مچل کردن

make convulsive : متشنج کردن

make crossed : متقاطع کردن

make damp : نم کردن

make decuple : ده برابر کردن

make delicate : لطيف کردن

make delicious : خوش مزه کردن

make desperate : نوميد کردن

make determined : مصمم کردن

make difficult : مشکل کردن , دشوار کردن

make dirty : چرکين کردن

make disappear : نيست کردن

make disobedient : عاصي کردن

make diverse : متنوع کردن

make dizzy : دبنگ کردن

make do : چاره موقتى ،وسيله ،تدبير

make do with something : با چيزى تا کردن ،با چيزى بسر بردن

make drink : نوشانيدن

make dull : کساد کردن

make dumb : لال کردن

make duplex : دو رشتهاي کردن

make easy : آسان کردن

make ends meet : امرار معاش کردن

make evident : مشهود کردن

make excuses : بهانه آوردن , اشکالتراشي کردن

make faces : دهان کجي کردن

make faces at : دهن کجي کردن

make famous : معروف کردن , مشهور کردن

make fast : مهار

make fatty : چربي دار کردن

make felts : نمد ماليدن

make fine : تلطيف کردن

make firm : استوار کردن

make flush : علوم مهندسى : شستن با جريان سريع

make for : پيش رفتن بسوى ،کمک کردن ،پيش بردن ،مورد حمله قرار دادن

make friend : دوست شدن

make fun : دست انداختن

make fun of : دست اندازي کردن , دست انداختن

make giddy : گيج کردن

make grass : چمن زار کردن

make guarantee : ضمانت کردن

make happy : مسرور کردن

make haste : عجله کردن

make hate : متنفر کردن

make hay while the sun shines : تا تنور گرم است بايد نان را پخت

make heavy : سنگين کردن

make helpless : مستاصل کردن

make hernial : غر کردن

make hesitant : مردد کردن

make impulse : علوم مهندسى : ضربه وصل

make indebted : مديون کردن , مشغولذمه کردن , مقروض کردن , مديون ساختن

make independent : مستقل کردن

make insane : ديوانه کردن

make interested : راغب کردن

make into sheet : ورق کردن

make irrelevant : بيربط ساختن

make it a condition : قانون ـ فقه : شرط کردن

make known : معلوم کردن

make large : وسيع تر کردن

make laugh : خنده انداختن

make leap : جهاندن

make light of : سبک گرفتن

make limp : شل کردن

make little of : چندان سودى نبردن از،ناچيز شمردن ،بحساب نياوردن

make look worse : بدتر جلوه دادن

make love : عشقبازي کردن , معاشقه کردن

make mistake : خطا کردن

make money : پول در آوردن

make much of : استفاده زياد کردن از،حساب بردن از،مهم دانستن

make mullioned : جرز دار کردن

make naked : عريان کردن

make needful : محتاج کردن , محتاج نمودن

make negative : نفي کردن

make noise : شلوغ کردن

make nothing of : هيچ پنداشتن ،ناچيز شمردن

make obedient : منقاد کردن

make oblique : مايل کردن

make obscure : غامض کردن

make obvious : مشهود کردن

make off : ناگهان ترک کردن ،باعجله ترک کردن ،در رفتن ،گريختن

make oneself the owner of : قانون ـ فقه : تصاحب کردن

make option : قانون ـ فقه : جعل خيار

make out : سردرآوردن از

make over : واگذارکردن ،انتقال دادن ،دوباره ساختن

make panicky : دست پاچه نمودن , دست پاچه کردن

make peace : قانون ـ فقه : صلح کردن

make pickle : ترشي درست کردن

make place : راه باز کردن ،جا باز کردن

make pond : حوض درست کردن

make popular : مرسوم کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری