لغات مشابه
make understand : خرفهم کردن , حالي کردن

make up : توالت , بزک , گريم کردن

make up feed : علوم نظامى : اب مصرفى ديگ بخار ناو

make up for : تلافي درآوردن

make up for the past : جبران مافات کردن

make up to : قانون ـ فقه : خسارت کسى را جبران کردن

make up to a person : پيش کسى خودشيرينى کردن

make water : زهراب ريختن

make wave : تشکيل موج دادن

make way : پيش رفتن

make wine : شراب انداختن

make wonder : متعجب ساختن , متعجب کردن

make woof : داراي پود کردن

make work activities : بازرگانى : فعاليت هاى کاربر

make worldwide : جهاني کردن

make worried : نگران کردن

make worthy : با ارزش کردن

make a picture story test : روانشناسى : ازمون داستان سازى مصور

make and break ignition : الکترونيک : احتراق با قطع و وصل

make and mand : علوم دريايى : تعطيل نيمروزه

make induced current : الکترونيک : جريان القايى اتصال

make up : گريم

make up class : کلاس تقويتي

makebate : ادم فتنه انگيز،شخص فتنه جو،دوبهم زن

makefast : لنگر،انچه قايق را به ان ميبندند

makepeace : اشتى ده ،اشتى جو،صلح جو،صلح کننده

maker : صنيع , سازنده , صانع

maker of earthenware pipe : معمارى : کولمال

maker of paneled ceiling : معمارى : قاب ساز

makeshift : وسيله ،چاره موقتى ،ادم رذل ،موقت ،بدلى

maket garden : باغ سبزى کارى

makeup : آرايش

makeup time : زمان جبران

makeweight : مقدار کمبودى که بايد به وزن چيزى اضافه شود،چيز يا عضو مکمل ،پارسنگ

makgi boowi : ورزش : نقاط حمله کننده و دفاع کننده تکواندو

Makhmalbaf : مخمل باف

making : مايه کاميابي

making a living : تعيش , در تلاش معاش

making a mess : کثافت کاري

making faces : شکلک سازي , دهن کجي

making good : معمارى : پرداخت

making haste : قانون ـ فقه : تبادر

making jewelry : جواهر تراشي کردن

making self grow : خودرو سازي

making void : قانون ـ فقه : ابطال

making yoghurt : ماست بندي

makings : درامد،صفات يا،شرايط لازم

makki : ورزش : دفاع کردن ،ماگى

Maku : ماکو

mal de mer : ناخوشى دريا،سرگيجه و حالت قى در نتيجه مسافرت با کشتى ،تهوع

Mala : مالا

mala filde : غيز جدى ،ناشى ،از نيت بد،بطور غير جدى ،بى حسن نيت

malabsorption : شيمى : بد جذبى

malacca cane : عصاى چوب خيز ران

malaceous : وابسته به تيره پشت

malachi : ملاکي نبي

malachias : ملاکي نبي

malachite : مرمرسبز , مرمر سبز

malachite green : شيمى : سبز مالاشيت

malacoderm : جانور نرم پوست

malacodermous : نرم پوست

malacology : (ج.ش ).نرم تن شناسى

malacon : )malacone(نوعى زرقون يا زرگون قهوه اى

malacone : )malacon(نوعى زرقون يا زرگون قهوه اى

malacostraca : خرچنگيان

malacostracan : جانور،خرچنگى

maladaptation : سوء تناسب , عدمتناسب

maladdress : رفتار ناهنجار،برخورد بد،ترک ادب

maladjusted : بي توافق , کژ سازگار , دژسازگار

maladjustment : عدم تطبيق , عدم توافق

maladmidistration : سو اداره

maladminister : بد اداره کردن ،بطور سوء اداره کردن

maladroit : بى مهارت ،ناشى ،بى دست وپا،ناهنجار،زشت

maladroitness : بى مهارتى ،ناشى گرى ،بيدست و پايى ،ناهنجارى

malady : فاسد شدگي

Malaga : مالاگا

Malagasy : ماداگاسکار

malaguena : نوعى رقص اسپانيولى( شبيه)fandango

Malakeh : ملکه

malam : يکجور سنگ اهک نرم ،خاک اهک دار،اجرى که از ان ميسازند

malamute : ( )malemute(ج.ش ).سگ سورتمه کش امريکاى شمالى

malanders : اماس پشت زانوى اسب

malapert : بى شرم ،گستاخ ،جسور

malaprop : کسيکه واژه ها را اشتباه بکار ميبرد

malaprop(ism) : لغزشى که عبارت است از استعمال واژه اى بجاى واژه مانندان ،اشتباه لپى

malapropian : کسيکه لغات را غلط بکار ميبرد

malapropism : استعمال غلط وعجيب وغريب لغات ،سوء استعمال کلمات

malapropos : نابهنگام ،بيموقع ،بى محل ،نابجا،نامناسب

malar : (ج.ش ).وابسته به شقيقه ياگونه ،گونه اى

malar bone : استخوان گونه( اى)

malaria : مالاريا , نوبه , انگل مالاريا

malarial : مالاريايي , نوبه اي , نوبهاي

malarial or an : نوبه اىx نوبه خيز

malariology : مالاريا شناسي

malarious : نوبه خيز

malate : (ش ).نمک اسيد سيب ،نمک اسيد ماليک

malax : خمير کردن ،نرم کردن ،ورزيدن

malaxation : خميرسازى ،مشت ومال

Malay : مالايا

malay peninsula : شبه جزيره مالاکا

malayan : اهل ماله( مالايا)

malaysia : مالزيا , مالزي

Malaysian : مالزيائي

Malcolm : مالکوم

malcontent : آماده شورش

maldemer : )=seasickness(ناخوشى دريا

male : مرد , جره , مذکر , نرينه , نر , مکر

male agante relatives : قانون ـ فقه : عصيه

male agnate ascendants : قانون ـ فقه : اباء

male alto : = countertenor

male animal : فحل

male ascendants : قانون ـ فقه : اجداد

male courage : جرات مردانه

male f.or tercel : قوش جره

male fern : (گ.ش ).سرخس نر،کيل دارو،بسفايج

male genital organ : آلت مردي

male nettle : انجره ،گزنه نر

male nurse : پرستار مرد( انه ) مرد پرستار

male protest : روانشناسى : نر نمايى

male sex : جنس مذکر

male slave or servant : قانون ـ فقه : غلام

male sterile : گامت هاى عقيم وبى خاصيت نر

malease : ( )malease(طب )ناراحتى ،بيقرارى ،احساس مرض

maledict : لعنت کردن بر،بدگويى کردن ،لعن کردن ،ملعون

malediction : لعنت ،بدگويى ،لعن

malefaction : تبه کارى ،کار بد

malefactor : جنايت آميز , جنايت کار , جاني

malefic : زيان اور،مضر،موذى ،حيله گر،شرير

maleficence : تبه کارى ،بدجنسى

maleficent : زيان اور،تبه کار،شرير،شيطان ،بدجنس

Malek : ملک

Malek Hasan : ملکحسن

Malek Hoseyn : ملکحسين

malemute : ( )malamute(ج.ش ).سگ سورتمه کش امريکاى شمالى

maleness : نري

malentendu : سوء تفاهم

males : قانون ـ فقه : ذکور

malevolent : کج انديش

malfeasant : بدکار،غلط کار

malformation : نقص خلقتى ،ناهنجارى ،بدشکلى ،بدريختى

malformed : بدريخت ،ناقص ،بدشکل ،ناهنجار

malfunction : سوءعمل

malfunctioning : نقص فني

malgre : باوجود،معهذا،عليرغم

malibu (board) : ورزش : تخته فايبرگلاس موج سوارى

malic : سيبى ،وابسته به سيب

malic acid : (ش ).اسيد ماليک بفرمولC4 H6 O5

malice : بدنهادي , بدذاتي , بدجنسي , بد ذاتي , بدخواهي , خبث , کينه توزي , بدسگالي , قصد سوء , بدانديشي

malice a : سوقصد،خيانت عمدى

malice aforethought : قانون ـ فقه : سبق تصميم سوء،سوء نيت قبلى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آتشفشان ها
اتصال خورجینی و ضرورت تغییر در نگرش‌ها
اثرات نور در طبیعت
جابجاییهای موثر بر نمای ظاهری
تحقیق آجر
اجرای آسفالت گرم
ساختمان و اجزاء آن
ارائه راهكارهایی برای صرفه جویی در مصرف انرژی
ارائه مدل ارزیابی فنی اقتصادی احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها و بزرگراه ها
ارزیابی ریسک بیمه تمام خطر پیمان کاران
آرماتور
آزمایش تراكم خاک
آزمایش دانه بندی خاک
آزمایش سه محوری
آزمایشات عمران
ازمایشگاه مکانیک خاک
تحقیق آسفالت
آسفالت 25 ص
آسیب شناسی بتن