معنی malay peninsula

malay peninsula
شبه جزيره مالاکا
کلمات مشابه

malayan : اهل ماله( مالايا)

malaysia : مالزيا , مالزي

Malaysian : مالزيائي

Malcolm : مالکوم

malcontent : آماده شورش

maldemer : )=seasickness(ناخوشى دريا

male : مرد , جره , مذکر , نرينه , نر , مکر

male agante relatives : قانون ـ فقه : عصيه

male agnate ascendants : قانون ـ فقه : اباء

male alto : = countertenor

male animal : فحل

male ascendants : قانون ـ فقه : اجداد

male courage : جرات مردانه

male f.or tercel : قوش جره

male fern : (گ.ش ).سرخس نر،کيل دارو،بسفايج

male genital organ : آلت مردي

male nettle : انجره ،گزنه نر

male nurse : پرستار مرد( انه ) مرد پرستار

male protest : روانشناسى : نر نمايى

male sex : جنس مذکر

male slave or servant : قانون ـ فقه : غلام

male sterile : گامت هاى عقيم وبى خاصيت نر

malease : ( )malease(طب )ناراحتى ،بيقرارى ،احساس مرض

maledict : لعنت کردن بر،بدگويى کردن ،لعن کردن ،ملعون

malediction : لعنت ،بدگويى ،لعن

malefaction : تبه کارى ،کار بد

malefactor : جنايت آميز , جنايت کار , جاني

malefic : زيان اور،مضر،موذى ،حيله گر،شرير

maleficence : تبه کارى ،بدجنسى

maleficent : زيان اور،تبه کار،شرير،شيطان ،بدجنس

Malek : ملک

Malek Hasan : ملکحسن

Malek Hoseyn : ملکحسين

malemute : ( )malamute(ج.ش ).سگ سورتمه کش امريکاى شمالى

maleness : نري

malentendu : سوء تفاهم

males : قانون ـ فقه : ذکور

malevolent : کج انديش

malfeasant : بدکار،غلط کار

malformation : نقص خلقتى ،ناهنجارى ،بدشکلى ،بدريختى

malformed : بدريخت ،ناقص ،بدشکل ،ناهنجار

malfunction : سوءعمل

malfunctioning : نقص فني

malgre : باوجود،معهذا،عليرغم

malibu (board) : ورزش : تخته فايبرگلاس موج سوارى

malic : سيبى ،وابسته به سيب

malic acid : (ش ).اسيد ماليک بفرمولC4 H6 O5

malice : بدنهادي , بدذاتي , بدجنسي , بد ذاتي , بدخواهي , خبث , کينه توزي , بدسگالي , قصد سوء , بدانديشي

malice a : سوقصد،خيانت عمدى

malice aforethought : قانون ـ فقه : سبق تصميم سوء،سوء نيت قبلى

malice prepense : سو ءقصد

malicious : بدسرشت , بدخواه , بدانديش , غرضآلود , ناجنس , بدذات , بدباطن , بدسگال , بد ذات , بد خواه , بدجنس , خبيث

malicious prosecution : قانون ـ فقه : پيگرد يا دستگيرى توام با سوء نيت

maliciously : کينه جويانه

maliciousness : کينه جوئى

malicorium : پوست انار

maliganat : ردي

maliger : خود را بناخوشى زدن ،تمارض کردن ،از زير کار در رفتن

malign : (طب )بدخيم ،بدنهاد،بدخواهى کردن ،بدنام کردن

malignancecy : بدخيمى ،بدخواهى ،بدجنسى

malignancy : بدخيمي

malignant : بدخيم , صدمه رسان , کينه جو , خبيث , زيان آور

malignantly : بدخواهانه ،کينه جويانه ،خبيثانه ،بطور خطرناک يا ردى

maligner : بدگو

malignity : ردالت , ردائت

malignly : بطور زيان اور،بد خواهانه

Maliheh : مليحه

malines : تور ظريف ابريشمى و اهاردار که براى لباس وکلاه زنانه بکار ميبرند

malinger : تمارض کردن

malingerer : سربازياملوانى که خود را بناخوشى ميزند و از زير کار شانه خالى ميکند

malingering : متمارض

malinvestment : بازرگانى : سرمايه گذارى نامناسب

malism : عقيده باينکه اين جهان روى همرفته بد جهانى است

malison : فحش ،ناسزا،نفرين

malkin : لولوي سرخرمن , ماده ديو , زن شلخته

mall : پياده رو پردرخت وسايه دار،تفرجگاه

mall pica : حروف 11 پونط

mallable : علوم مهندسى : چکش خوار

mallable anealing furnace : علوم مهندسى : کوره باز پخت چکش خوار

mallable cast iron : علوم مهندسى : چدن چکش خوار

mallable casting : علوم مهندسى : ريخته گرى چکش خوار

mallable hard iron : علوم مهندسى : اهن سخت چکش خوار

mallable iron foundry : علوم مهندسى : ريخته گرى اهن چکش خوار

mallable pig iron : علوم مهندسى : اهن خام چکش خوار

mallard : (ج.ش ).اردک وحشى ،نوعى مرغابى وحشى

mallcability : علوم هوايى : قابليت چکش خوارى

malleability : قابليت انعطاف

malleable : چکشخور

malleablize : علوم مهندسى : چکش خوار کردن

malleation : جاي چکش

mallemuck : (ج.ش ).مرغ طوفان اقيانوس منجمد شمالى

malleolar : غوزکى

malleolus : استخوان غوزک ،غوزک

mallet : کلوخ کوب

mallet field : ورزش : زمين چوگان

malleus : استخوان چکشي

mallow : (گ.ش ).پنيرک پنبه ايرانى ،گل خطمى

mallow rose : گل خطمى

malm : سنگ اهکدار،خاک اهکدار

malmsey : شراب شيرين قبرس

معنی malay peninsula به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی