لغات مشابه
malefaction : تبه کارى ،کار بد

malefactor : جنايت آميز , جنايت کار , جاني

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: