لغات مشابه
malefic : زيان اور،مضر،موذى ،حيله گر،شرير

maleficence : تبه کارى ،بدجنسى

maleficent : زيان اور،تبه کار،شرير،شيطان ،بدجنس

Malek : ملک

Malek Hasan : ملکحسن

Malek Hoseyn : ملکحسين

malemute : ( )malamute(ج.ش ).سگ سورتمه کش امريکاى شمالى

maleness : نري

malentendu : سوء تفاهم

males : قانون ـ فقه : ذکور

malevolent : کج انديش

malfeasant : بدکار،غلط کار

malformation : نقص خلقتى ،ناهنجارى ،بدشکلى ،بدريختى

malformed : بدريخت ،ناقص ،بدشکل ،ناهنجار

malfunction : سوءعمل

malfunctioning : نقص فني

malgre : باوجود،معهذا،عليرغم

malibu (board) : ورزش : تخته فايبرگلاس موج سوارى

malic : سيبى ،وابسته به سيب

malic acid : (ش ).اسيد ماليک بفرمولC4 H6 O5

malice : بدنهادي , بدذاتي , بدجنسي , بد ذاتي , بدخواهي , خبث , کينه توزي , بدسگالي , قصد سوء , بدانديشي

malice a : سوقصد،خيانت عمدى

malice aforethought : قانون ـ فقه : سبق تصميم سوء،سوء نيت قبلى

malice prepense : سو ءقصد

malicious : بدسرشت , بدخواه , بدانديش , غرضآلود , ناجنس , بدذات , بدباطن , بدسگال , بد ذات , بد خواه , بدجنس , خبيث

malicious prosecution : قانون ـ فقه : پيگرد يا دستگيرى توام با سوء نيت

maliciously : کينه جويانه

maliciousness : کينه جوئى

malicorium : پوست انار

maliganat : ردي

maliger : خود را بناخوشى زدن ،تمارض کردن ،از زير کار در رفتن

malign : (طب )بدخيم ،بدنهاد،بدخواهى کردن ،بدنام کردن

malignancecy : بدخيمى ،بدخواهى ،بدجنسى

malignancy : بدخيمي

malignant : بدخيم , صدمه رسان , کينه جو , خبيث , زيان آور

malignantly : بدخواهانه ،کينه جويانه ،خبيثانه ،بطور خطرناک يا ردى

maligner : بدگو

malignity : ردالت , ردائت

malignly : بطور زيان اور،بد خواهانه

Maliheh : مليحه

malines : تور ظريف ابريشمى و اهاردار که براى لباس وکلاه زنانه بکار ميبرند

malinger : تمارض کردن

malingerer : سربازياملوانى که خود را بناخوشى ميزند و از زير کار شانه خالى ميکند

malingering : متمارض

malinvestment : بازرگانى : سرمايه گذارى نامناسب

malism : عقيده باينکه اين جهان روى همرفته بد جهانى است

malison : فحش ،ناسزا،نفرين

malkin : لولوي سرخرمن , ماده ديو , زن شلخته

mall : پياده رو پردرخت وسايه دار،تفرجگاه

mall pica : حروف 11 پونط

mallable : علوم مهندسى : چکش خوار

mallable anealing furnace : علوم مهندسى : کوره باز پخت چکش خوار

mallable cast iron : علوم مهندسى : چدن چکش خوار

mallable casting : علوم مهندسى : ريخته گرى چکش خوار

mallable hard iron : علوم مهندسى : اهن سخت چکش خوار

mallable iron foundry : علوم مهندسى : ريخته گرى اهن چکش خوار

mallable pig iron : علوم مهندسى : اهن خام چکش خوار

mallard : (ج.ش ).اردک وحشى ،نوعى مرغابى وحشى

mallcability : علوم هوايى : قابليت چکش خوارى

malleability : قابليت انعطاف

malleable : چکشخور

malleablize : علوم مهندسى : چکش خوار کردن

malleation : جاي چکش

mallemuck : (ج.ش ).مرغ طوفان اقيانوس منجمد شمالى

malleolar : غوزکى

malleolus : استخوان غوزک ،غوزک

mallet : کلوخ کوب

mallet field : ورزش : زمين چوگان

malleus : استخوان چکشي

mallow : (گ.ش ).پنيرک پنبه ايرانى ،گل خطمى

mallow rose : گل خطمى

malm : سنگ اهکدار،خاک اهکدار

malmsey : شراب شيرين قبرس

malnourished : )=undernourished(دچار سوء تغذيه ،بد تغذيه شده

malnutrition : سوء تغزيه

malocclusion : (حق -.لاتين )با سوء نيت ،داراى سوء نيت

malodor : بوي بد

malodorant : زيست شناسى : گند گاز

malodorous : متعفن

malodour : بوى بد

malose : (ش ).ماده قندى سمنوC12 H22 O11

malpighian : وابسته به کالبد شناس ايتاليايى

malpighian pyramids : هرم هاى ملپيگى

malpighian tubes or vessels : لوله هاى ملپيگى

malposition : جابجا شدگى جنين ،حالت غير طبيعى جنين

malpractice : معالجه غلط , سوء اداره

malt : مالت , مالت زدن

malt house : جايگاه مالت سازى

malt liquor : مشروبى شبيه ابجو که با مالت تخمير ميشود

malt worm : ميگسار،باده خور،دائم الخمر

Malta : مالت , مالطه

malta fever : بروسلوز , تب مالت

maltase : (ش ).مالتاز،ماده تخميرى حل شدنى

Maltese : مالتي

maltese cross : ورزش : صليب

maltha : زفت معدني

malthite : زفت معدني

malthusian : پيرو عقيده توماس مالتوس

malting : مالت سازى

maltose : ماده قندى سمنوى جو

maltreat : بدکار کردن

maltreatment : بدرفتارى ،سوء استعمال

maltron keyboard : کامپيوتر : يک نوع طرح صفحه کليد که امکان سرعت هاى بلقوه بيشترى را ارئه داده و يادگيرى ان نسبت به طرح سنتى Qwerty اسانتر مى باشد

maltster : سمنوساز

malty : سمنويى ،مالتى ،مالت مانند،خو گرفته به ابجو خورى

malum minus : روانشناسى : صرع کوچک

malvaceae : پنير کيان ،تيره خطمى

malvaceous : پنيرکى

malvasia : (گ.ش ).نوعى انگور

malversation : دغل بازى ،تقلب ،اختلاس ،خلاف ،خيانت در امانت

malvolence : بدخواهى

malvolently : بدخواهانه

mam : ماما،(لفظ کودکانه براى مادر )نه نه

mama : مامان

mamba : (ج.ش ).مارهاى زهردار مناطق گرمسير

mambo : )mambu(يک نوع رقص تند

mambu : )mambo(يک نوع رقص تند

mamelon : پشته گرد

mameluke : مملوک ،عضو گروهى ،برده ،بنده

mamma : (ج.ش -.تش ).پستان ،ممه ، )mama(مادر،مامان

mammal : پستاندار

mammalgia : پستان درد

mammalia : روانشناسى : پستانداران

mammaliferous : داراى اثار پستانداران

mammalogy : پستاندار شناسي

mammary : پستاني

mammary gland : دژپيه يا غده پستان

mammary glands : روانشناسى : غده هاى شيرى

mammatocumulus : ابر طوفانى کومولوس يا کومولواستراطوس

mammatus : علوم هوايى : ابرهاى کومولوس با برجستگيهاى اونگى در سطح تحتانى

mammer : بالکنت گفتن ،من من کردن ،گيج شدن

mammifer : جانور پستاندار

mammifera : پستانداران

mammiform : )mammillary(پستان مانند،بصورت پستان

mammila : نوک پستان ،اندام يا چيز ديگر که مانند پستان باشد

mammilary : مانند( نوک ) پستان ،داراى برامدگى هاى پستان مانند

mammilate : داراى پستان ،يا پستانک

mammillary : بصورت پستان

mammillary body : روانشناسى : جسم پستانى

mammillate : داراى پستان يا پستانک

mammilliform : مانند( نوک ) پستان

mammock : پاره ،ذره ،قراضه ،برش ،ريزه کردن ،قطعه کردن ،از دم قيچى رد کردن

mammon : (در کتب عهد جديد )ممونا،ثروت ،دولت

mammonish : مال پرست ،دنيادار

mammonism : زرپرستى ،ثروت پرستى ،ديو صفتى

mammonist : دنيا دار،دنيا پرست

mammonite : خادم ابليس ،ثروت دوست ،زرپرست

mammoth : (ج.ش ).ماموت ،فيل بزرگ دوره ماقبل تاريخ

mammy : مامان

man : مهره شطرنج , مرد , رجل , من

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری