لغات مشابه
manageable : کنترل پذير

manageably : بطور اداره کردنى ،پنانکه بتوان اداره کرديا از پيش برد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: