لغات مشابه
manual skills : بازرگانى : مهارت هاى دستى

manual telephone system : الکترونيک : تلفن غير خودکار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: