لغات مشابه
manual training : دوره اموزش هنرهاى دستى

manual tuning : الکترونيک : ميزان سازى با دست

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: