لغات مشابه
marine aircraft : علوم هوايى : هواپيمايى براى عمل کردن روى سطح اب هواپيماى قابل شناور شدن روى سطح اب

marine ball : ورزش : نوعى واترپولو دراستخر کم عمق ¹ 2در¹ 4متر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: