لغات مشابه
marmolite : يک جور سنگ سماق ورقه ورقه که رنگ ان کمى سبز است

marmoraceous : مرمرى

marmoreal : مرمرى ،مرمرنما،ساخته شده از مرمر

marmoset : (ج.ش ).بوزينه کوچک امريکايى که دم انبوهى دارد

marmot : (ج.ش ).موش خرماى کوهى

maroczy bind : ورزش : خيمه ماروکسى

maroczy system : ورزش : سيستم ماروکسى در بازى چهار اسب شطرنج

maronite : ماروني

maroon : (گ.ش ).شاه بلوط اروپايى ،رنگ خرمايى مايل بقرمز،درجزيره دورافتاده ياجاهاى مشابهى رها شدن يا گير افتادن

marooner : دزد دريايى ،دريا زن ،غارتگر،کشتى دزدان دريايى

marplot : مناعالخير , مداخله کننده

marque : علامت مخصوص

marquee : خيمه بزرگ

marquess : مقام مارکيز،مرزبان

marqueterie : تزئين باچوب وگوش ماهى

marquetery : منبت کارى ،خاتم کارى

marquis : مقام مارکيز

marquis or quess : مرزدار،مرزبان

marquis queensberry rules : ورزش : مجموعه قوانين و مقررات بوکس که در سال 1876 ميلادى وضع شد

marquisate : پايه مارکيس

marquise : زوجه مارکيز،(گ.ش ).نوعى گلابى

marquize : زن مارکيس ،نگين بيضى شکل که از جواهر باشد

marram : مرو خوشبو

marriage : نکاح , همسري , عقيد , عروسي , تاهل , وصلت , مزاوجت , ازدواج

marriage bond : پيوند زناشويي

marriage contract : عقد نامه

marriage counselor : روانشناسى : مشاور زناشويى

marriage life : قانون ـ فقه : زندگى زناشويى

marriage lines : گواهى نامه عروسى

marriage of convenience : عروسي مصلحت آميز

marriage portion due to the wife in resp : قانون ـ فقه : مهرالمتعه

marriage portion ordinary paid : قانون ـ فقه : مهرالمثل

marriage preparations : تدارکات عروسى

marriage therapy : روانشناسى : درمان زناشويى

marriage ties : قانون ـ فقه : علقه زوجيت

marriageable : درخور عروسي

married : شوهردار , عروسي کرده , متاهل

married accommodation : جا براى شخص زن دار يا شوهردار،جا براى مردم متاهل

married couple : زن و شوهر

married happiness : خوشى زناشويى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: