لغات مشابه
masse : ورزش : ضربه عمودى به يک طرف گوى بيليارد

massed : روانشناسى : انباشته

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: