لغات مشابه
massed : روانشناسى : انباشته

massed learning : روانشناسى : يادگيرى بى وقفه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: