لغات مشابه
master data : شاه دادهها

master data file : علوم نظامى : پرونده مشخصات اصلى اماد نظامى پروند خصوصيات اصلى اماد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: