لغات مشابه
master service : الکترونيک : انشعاب اصلى

master slave : ارباب و برده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: