لغات مشابه
masterful : با استادى

masterfully : امرانه ،بطور تحکم اميز،رياست مابانه ،خود سرانه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: