لغات مشابه
masticate : بزاقي کردن

mastication : جويدن ،چاوش

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: