لغات مشابه
material and spiritual : مادي و معنوي

material balance : شيمى : موازنه مواد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: